دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 85، مهر و آبان 1393 (85) 
بررسی مراحل توسعه و تکوین جنینی ماهی بنی (Barbus sharpeyi Gunther, 1874)

صفحه 1-12

سارا احمدی؛ مژگان خدادادی؛ لاله رومیانی؛ رضا حکیمی مفرد


بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب کانال محمدیه استان تهران جهت پرورش ماهی

صفحه 21-33

محمود رامین؛ مسطوره دوستدار؛ حسن نصرالله زاده؛ فریبا واحدی


بررسی میزان شیوع استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل الای رنگین کمان درمزارع پرورشی شرق استان مازندران (حوضه رودخانه هراز )

صفحه 41-50

ابوالفضل سپهداری؛ علی اصغر سعیدی؛ شاپور کاکولکی؛ فرشیده حبیبی کوتنایی؛ علیرضا باباعلیان


مقایسه چهار کیت استخراج RNA تجاری به منظور تشخیص ویروس ویرمی بهاره کپور معمولی (Spring Viraemia of Carp Virus)SVCV

صفحه 51-59

سیدرضا سیدمرتضایی؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ محدث قاسمی


مطالعات مورفو-آناتومیک جلبک قرمزGracilaria corticata در سواحل خلیج فارس و دریای عمان

صفحه 60-70

سید عباس طالب زاده؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ حسین مقصودی؛ تورج ولی نسب


اثر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر روند رشد بچه فیلماهی پرورشی (Huso huso)

صفحه 107-118

محمود محسنی؛ اسماعیل امیرخانی؛ میرحامد سید حسنی؛ حمیدرضا پورعلی


یافته علمی کوتاه: تأثیر آلودگی به انگل (Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832 برنرخ رشد ماهیان نهر زرین‌گل- استان گلستان

صفحه 128-133

زهره مظاهری کوهانستانی؛ رسول قربانی؛ عبدالمجید حاجی‌مرادلو؛ سعید یلقی؛ سید عباس حسینی