اثر منبع روغن و مکمل‌های‌ غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات دو منبع روغن در جیره غذایی با مکمل‌های ال کارنیتین و راکتوپامین بر عملکرد رشد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان، انجام گرفت. تعداد 288 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین (±SD) وزن اولیه 90± 5 گرم، در یک آزمایش فاکتوریل 2×2×2 به صورت کاملاً تصادفی به 32 تانک فایبرگلاس اختصاص یافتند و به مدت 8 هفته 2 بار در روز و در حد سیری ظاهری با هشت جیره غذایی آزمایشی تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی شامل دو نوع روغن ماهی و سویا با دو سطح مکمل ال کارنیتین )صفر و یک گرم در کیلوگرم ( و دو سطح راکتوپامین (صفر و ده­ میلی گرم در کیلوگرم) در جیره  بود. در پایان آزمایش ضریب تبدیل خوراک، نرخ رشد ویژه، مصرف خوراک، افزایش وزن و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی‌ها مانند آلبومین، پروتئین کل، تری گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی بالا اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که ضریب تبدیل خوراک ماهی‌ها تحت تاثیر نوع روغن و مکمل راکتوپامین قرار نگرفت اما افزودن ال کارنیتین به جیره، سبب کاهش معنی‌داری آن شد. افزودن ال کارنیتین و راکتوپا مین به جیره‌ی دارای روغن ماهی سبب بهبود معنی‌دار در ضریب تبدیل خوراک ماهی‌ها شد. روغن ماهی رشد ویژه ماهی را افزایش داد و بیشترین مقدار آن در تیمار غذایی دارای روغن ماهی با راکتوپامین مشاهده شد. افزایش وزن ماهی‌ها تحت تاثیر نوع روغن، مکمل‌های ال کارنیتین و راکتوپامین قرار نگرفت اما افزودن راکتوپامین به جیره دارای روغن ماهی سبب بهبود آن شد. راکتوپامین سبب کاهش تری گلیسرید، و ال کارنیتین سبب افزایش معنی‌دار آلبومین و لیپوپروتئین با چگالی بالا در سرم خون ماهی شد. بین منبع روغن و افزودن مکمل ال کارنیتین و راکتوپامین به جیره اثر متقابل معنی‌داری بر فراسنجه های سرم خون ماهی، به جز لیپوپروتئین با چگالی بالا، مشاهده شد. درمجموع نتایج این آزمایش نشان داد که پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان به مکمل‌های غذایی ال کارنیتین و راکتوپامین تحت تأثیر منبع روغن جیره است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of oil source and dietary supplements of L-carnitine and ractopamine on growth performance and some blood biochemical parameters of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss

چکیده [English]

An experiment was conducted to study the effects of oil source, L- carnitine and ractopamine supplements on growth performance and blood biochemical parameters of rainbow trout. With 2´2´2 factorial experimental design, 288 fish with 90±5 g initial weight were randomly distributed to 32 fiber glass thanks and fed two times a day at ad libitum by eight dietary treatments during 8 weeks. The experimental diets were containing two supplemental dietaries L- carnitine levels (0 and 1 g.kg-1), two levels of ractopamine (0 and 10 mg.kg-1) and two dietary oil sources (fish and soybean oil). Feed conversion ratio (FCR), specific growth rate (SGR), feed intake, body weight gain and biochemical parameter of blood serum in fish such as albumin, total protein, triglyceride, cholesterol and high density lipoprotein (HDL) were measured at the end of experiment. Results showed that feed conversion ratio of fish was not affected by dietary oil sources and ractopamanie supplements but addition of L- carnitine to diet reduced it significantly. Addition of L-carnitine and ractopamine to diet which contain fish oil improved significantly FCR of fish. Fish oil increased fish SGR and its highest level was seen at fish oil plus ractopamine dietary treatment. Feed intake was affected by fish oil and L- carnitine supplement which is increased and reduced it, respectively. Addition of L- carnitine to diet containing fish oil with ractopamine, significantly reduced feed intake of fish. Body weight gain of fish were not affected by dietary oil sources, L-carnitine and ractopmanine supplement; however, addition of ractopamine to diet containing fish oil improved it. Ractopamine supplement significantly reduced level of triglyceride and L-carnitine increased albumin and HDL of blood serum of fish. Interaction between oil sources and addition of L- carnitine and ractopamine supplements were seen on biochemical blood serum of fish except HDL. The highest level of albumin and triglyceride in blood serum were seen in fish fed by soybean oil plus L- carnitine, and also the highest level of total protein and globulin in serum were in fish fed by soybean oil plus ractopamine. Overall, results of this experiment showed that physiological and growth responses of rainbow trout to dietary L- carnitine and ractopamine supplements were affected by dietary oil sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish oil
  • Soybean oil
  • L-carnitine
  • ractopamine
  • Rainbow trout