اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود بهمنی

استاد

mahmoudbahmaniymail.com

سردبیر

دکترتورج ولی نسب

بیولوژی دریا استاد

t_valinassabyahoo.com

مدیر داخلی

مهندس رکسانا فلاحی

شیلات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

roxana.fallahigmail.com

مدیر وب سایت

نیلوفر رزمجو

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

n.razmjoyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علی بانی

دانشگاه گیلان

ali_bani_2000yahoo.com

سید امین اله تقوی مطلق

وزارت جهاد کشاورزی

s_taghavimotlaghhotmail.com

محمودحافظیه

وزارت جهاد کشاورزی

jhafeziehyahoo.com

همایون حسین زاده صحافی

فیزیولوژی جانوران دانشیار

h_hosseinzadehyahoo.com

سید جلیل ذریه زهرا

بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشیار وزارت جهاد کشاورزی

zorriehyahoo.com

مسعود رضایی

دانشگاه تربیت مدرس

rezai_mamodares.ac.ir

غلامرضا رفیعی

اکواپونیک استاد دانشگاه تهران

ghrafiee5gmail.com

مصطفی شریف روحانی

وزارت جهاد کشاورزی

mostafasharifyahoo.com

افشین عادلی

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afshinadeliyahoo.com

حسن فضلی

وزارت جهاد کشاورزی

hn_fazliyahoo.com

مریم فلاحی کپورچال

وزارت جهاد کشاورزی

m_fallahi2011yahoo.com

محمدرضا کلباسی مسجدشاهی

دانشگاه تربیت مدرس

mkalbassigmail.com

معصومه ملک

دانشگاه تهران

memalekut.ac.ir