راهنمای نویسندگان

در این مجله مقالات تحقیقی پذیرفته می‌شود.

  

  روش نگارش مقاله:

!supportLists]-->1-  مقاله ارسالی حداکثر 10 صفحه (مقاله کامل) و حداکثر 5 صفحه (یافته علمی کوتاه) و متن فارسی مقاله با قلم نازین 12 و متن لاتین آن با قلم Times New Roman  و همچنین فاصله بین خطوط 5/1 سانتیمتر باشد.

!supportLists]-->2-  علائم اختصاری، اصل کلمات و عباراتی که معادل فارسی آن در متن مقاله آورده می شود، داخل پرانتز در جلوی هر کدام از کلمات آورده شود. در مورد نامگذاری علمی باید حرف اول اسم جنس بزرگ و حرف اول اسم گونه با حرف کوچک و به خط ایتالیک تایپ شود.

!supportLists]-->3-  عکسها، جداول و نمودارها باید دارای عناوین گویا بوده بطوریکه حاکی از مندرجات و محتوای آنها باشد. عناوین جداول در بالا و عناوین عکسها و نمودارها در زیر آن نوشته شود. کلیه اعداد،واحدها و مقایسه ها در جداول و نمودارها باید به فارسی نوشته شده باشند (اگر چنانچه عکس یا جداولی از منبعی گرفته شده باشد ذکر منبع الزامی است) و ارسال نسخه اصلی عکسها و نمودارها ضروری می باشد.

!supportLists]-->4-  مقاله باید بزبان فارسی سلیس و روان نگارش شده باشد.

 

بخشهای ضروری در هر مقاله:

عنوان مقاله: باید مختصر و بیانگر محتوای مقاله باشد.

چکیده: خلاصه ای از مقاله با تاکید بر روش کار و نتایج حاصله و نتیجه گیری (حداکثر 12 خط). لغات کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده فارسی و انگلیسی آوررده شود. چکیده انگلیسی مقاله کاملا" شبیه به فارسی آن و تیتر مقاله، اسامی نگارندگان و آدرس آنان نیز حتما" ترجمه گردد.

مقدمه: شرح مختصری درباره موضوع، پیشینه آن، اهمیت و هدف انجام تحقیق.

مواد و روش کار: شرح مواد و روشهای مورد استفاده اعم از روشهای نمونه گیری، روشهای بکار گرفته در آزمایشگاه، روشهای آماری مورد استفاده (ارائه اصول اساسی روشها با ذکر منبع مورد استفاده کافی است).

نتایج: شامل اطلاعاتی که در حین تحقیق بدست آمده و به صورت توضیحات،جداول و نمودارهای کاملا" علمی بیان شود.

بحث: نتایج بدست آمده از تحقیق در مقایسه با کارهای قبلی انجام شده در زمینه مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با دید قضاوتی، پیشنهادات علمی و اجرائی ارائه گردد.

تشکر و قدردانی: برای ادای احترام از افرادی که در انجام پروژه دخیل بوده اند، در این قسمت از آنان قدردانی می گردد.

فهرست منابع: تمام منابعی که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا اسامی نگارنده ها قرار می گیرند.

روش منبع نویسی مجله بر طبق روش هاروارد می باشد و نگارش آن بشرح زیر است:

!supportLists]-->1-  مقالات مجلات علمی:

Smith, J., Jones, M. and Houghton, L., 1999. Future of health insurance. The New England Journal of Medicine, 965:325-329.

!supportLists]-->2-  کتاب:

South, J. and  Blass, B., 2001. The future of modern genomics. Blackwell, London, UK.350p.

!supportLists]-->3-  بخشی از کتاب:

Brown,  B. and Aaron, M., 2001. The politics of nature. In: Smith, J., (ed) The rise of modern genomics, 3rd  edn. Wiley, New York, USA. pp87-112.

4 – بخشی از کتابهای چند جلدی بدون عنوان دوره:

Schmidt, H., 1989.  Testing results. In: Hutzinger, O., (ed) Handbook of environmental chemistry , Vol 2E.

Springer, Berlin Heidelberg New York, USA. 111p.

- بخشی از کتابهای چند جلدی با عنوان دوره:

Smith, S.E., Neuromuscular blocking drugs in man. In: Zaimis, E., (ed) Neuromuscular junction. handbook of experimental pharmacology, vol.42.Springer, Berlin Heidelberg, New York, USA. pp593-660.

 

6-  مجموعه مقالات بصورت کتاب:

Zowghi, D., 1996. A framework for reasoning about requirements in evolution. In: Foo N, Goeble R ., (eds) PRICAI 96: topics in artificial intelligence. 4th Pacific conference on artificial intelligence, Cairns, August 1996. Lecture notes in computer science (Lecture in artificial intelligence), Vol. 1114. Springer, Berlin Heidelberg, New York, USA. 157p.

 

7– مجموعه مقالات دارای ویرایشگر (فاقد اسم ناشر):

Aaron, M., 1999. The future of genomics. In: Williams, H., (ed) Proceedings of the genomic researchers, Boston, 1999.

 

8- مجموعه مقالات بدون ویرایشگر (فاقد اسم ناشر):

Chug, S. and Morris, R.L., 1978. Isolation and characterization of plasmid deoxyribonucleic acid from Streptomyces fradiae. In: Abstracts of the 3 rd. international symposium on the genetics of industrial microorganisms, University of Wisconsin, Madison, 4-9 June 1978.

9- مقاله ارائه شده در کنفرانس:

Chung, S. and Morris, R.L., 1978. Isolation and characterization of  plasmid deoxyribonucleic acid from Streptomyces fradiae. Paper presented at the 3 rd international symposium on the genetics of industrial microorganisms, University of Wisconsin, Madison, 4-9 June 1978.

10-   اختراع:

Noman,  L., 1998. Lightning rods.  US Patent 4, 379 ,752, 9  Sept 1998.

 

11- پایان نامه (تز):

Tent, J.W., 1975. Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California.

 

12- کتاب منتشر شده توسط موسسه:

International Anatomical Nomenclature Committee, 1966.  Nomina anatomica. Excerpta Medica, Amsterdam.

 

13- مقالات در دست انتشار:

Wilson, M., 2006. References. In: Wilson, M., (ed) Style manual. Springer, Berlin Heidelberg New York (in press).

 

14- مقاله اینترنتی/مدرک روی شبکه:

Doe, J., 1999. Title of subordinate document. In: The dictionary of substances and their effects. Royal Society of Chemistry. Available DIALOG. http://www.rsc.org/dose/title of subordinate document. Cited 15 Jan 1999.

 

15 – بانک اطلاعاتی روی شبکه:

Health wise Knowledgebase, 1998. US Pharmacopeia, Rockville. http:// www.healthwise.org. Cited 21 Sept, 1998.

 

16- سایت شخصی:

Doe, J., 2000. Title of supplementary material. http://www.privatehomepage.com. Cited 22 Feb, 2000.

17- سایت دانشگاه:

Doe, J., 1999. Title of preprint. http://www.uni-heidelberg.de/mydata.html. Cited 25 Dec,  1999.

18- سایت موسسه:

ISSN International Center.1999. Global ISSN database. http://www.issn.org. Cited 20 Feb, 2000.

 

به همراه مقاله نام و نام خانوادگی نگارنده (ها)، آدرس و تلفن تماس، پست الکترونیکی نگارنده مسئول مقاله جهت تسریع در ارتباطات بعدی ذکر شود. مقاله با برنامه Word 2003 در محیط Windows XP و همچنین نمودارها با برنامه Excel تهیه و ارسال گردد.

مقالاتی که دارای بیش از یک نگارنده باشند از سوی مجله به منزله موافقت کلیه نگارندگان جهت چاپ تلفی خواهد شد.

مقالاتی که برای مجلات دیگر ارسال گردیده باشد، پذیرفته نمی شود.

مجله علمی شیلات ایران حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد. نگارنده نسخه ای از مقاله را نزد خود نگه دارد زیرا مقاله عودت داده نمی شود.

مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نگارنده (ها)ی آن می باشد.

هزینه چاپ هر مقاله (بدون عکس رنگی ) مبلغ 2500000 ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد که پس از تائید نهایی مقاله دریافت خواهد شد.