اثر پروبیوتیک چند سویه (پریمالاک) بر عملکرد رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه‌ ماهیان سفید (Rutilus kutum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به­منظور ارزیابی اثر مکمل پروبیوتیک پریمالاک [k1] بر عملکرد رشد، برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری در بچه­ماهیان سفید انجام شد. ماهیان (001/0±002/1 گرم)[k2]  به چهار گروه تقسیم شدند که با جیره­های حاوی سطوح مختلف پریمالاک؛ صفر (شاهد)، 05/0، 1/0 و 15/0 درصد به مدت 45 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در ماهیان تغذیه شده با جیره­های حاوی پریمالاک، وزن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد ویژه افزایش معنی­داری داشت (05/0>p). علاوه­براین، ضریب تبدیل غذای ماهیان تیمار شده با پریمالاک در مقایسه با گروه شاهد به­طور معنی­داری کاهش یافت (05/0>p). با این­حال، میزان ضریب چاقی، گلوکز و پروتئین کل بین تیمارهای مختلف و گروه شاهد اختلاف معنی­داری نداشتند (05/0<p). از سوی دیگر، کلسترول خون ماهی سفید در گروه شاهد در مقایسه با تیمارهای پریمالاک افزایش معنی­داری داشت (05/0>p). بازماندگی و مقاومت به تنش شوری تحت تأثیر مکمل غذایی پریمالاک قرار نگرفت (05/0<p). نتایج مطالعه حاضر نشان می­دهد که مکمل غذایی پریمالاک 1/0 درصد اثر مثبتی بر عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی خون بچه­ماهیان سفید دارد. [k1]
 [k2]

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a multi-strain probiotic (Primalac) on growth performance, some blood biochemical parameters, survival and stress resistance on Caspian kutum (Rutilus kutum) fry

نویسندگان [English]

  • M.R Imanpoor
  • Z Roohi
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of probiotic supplementation of Primalac on growth performance, some blood biochemical parameters, survival and salinity tolerance of the Caspian kutum fry. Fish (1.002±0.001 g) were classified to four groups fed on diets containing Primalac in different levels: 0 (control), 0.05, 0.10 and 0.15 % for 45 days. The results showed that there was a significant increase in final weight, weight gain and specific growth rate in those fish fed 0.10% Primalac diets (p<0.05). In addition, food conversion ratio of fish fed Primalac diets was significantly (p<0.05) lower than those fed the control group. However, there was no significant differences in condition factor, blood glucose and blood total protein content between fish fed different experimental diets (p>0.05). On the other hand, blood cholesterol of the Caspian kutum was significantly increased in control group in comparison with Primalac treatments (p<0.05). Survival and tolerance to salinity stress challenge remained unaffected by dietary supplementation of Primalac (p>0.05). The results of the present study indicate that the supplement of 0.10% Primalac have a positive effect on the growth performance and blood biochemical parameters of the Caspian kutum fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Primalac
  • Growth performance
  • Blood
  • Stress
  • Rutilus Kutum
آفتابگرد، م.، زمینی، ع. و ارشاد لنگرودی، ه.، 1390. تأثیر پری­بیوتیک ایمنواستر بر شاخص­های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه­ماهیان انگشت­قد ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). مجله علوم و فنون دریایی، 112-100 :(1)10.    

بقائی­بهمبری، م.، فغانی لنگرود، ح.، طلوعی، م.ح. و سمیعی­اردکانی، م.ه.، 1392. بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر فاکتورهای زیستی بچه­ماهیان فیل­ماهیان (Huso huso). فصلنامه علوم تکثیر و آبزی­پروری، سال اول، پیش شماره اول، صفحات 34-21. 

جعفری­خورشید، ک.، امامقلی، ا. و عسکریان، ف.، 1390. اثرات استفاده از پروبیوتیک­های یستچر و بلوگاتکس در جیره غذایی بر شاخص­های رشد و بازماندگی لارو ماهی قزل­آلای رنگین کمان (Huso huso). مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر،.16-1:(4)5.

حاجی­بگلو، ع. و سوداگر، م.، 1389. تأثیر پروبیوتیک پریمالاک و پربیوتیک ایمنووال بر رشد، میزان زنده­زایی و نسبت جنسی ماهیان دم­شمشیری (Xiphophorus helleri) و پلاتی (Xiphophorus maculatus). رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 87 صفحه.

ساجدی­راد، ا.، زمینی، ع.، ولی­پور، ع. و حیات­بخش، م.ر.، 1389. اثر افزودن پروبیوتیک Protexin در جیره غذایی شاه­میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) بر شاخص­های رشد و بازماندگی. مجله علمی- پژوهشی زیست­فناوری میکروبی دانشگاه آزاد اسلامی، 39-36 :(2)4.

شاهکار، ع.، خارا، ح. و سوداگر، م.، 1387. تأثیر دفعات غذادهی بر میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). مجله علوم زیستی واحد لاهیجان، 49-41 :(3)2.

محمدنژاد شموشکی، م.، عصاره، ر.، صمدیان، م. و پژند، ذ.، 1389. تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) علف کش رانداپ (گلایفوزیت) بر روی بچه­ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum)، کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و کپور دریایی (Cyprinus carpio). مجله علوم زیستی واحد لاهیجان، 86-79 :(1)4.

ناصری، س.، نظامی بلوچی، ش.، خارا، ح.، فرزانفر، ع.، لشتوآقایی، غ. و شکوری، م.، 1387. بررسی عملکرد رشد لارو ماهی قزل­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در استفاده از سطوح متفاوت پروبیوتیک و آهن مکمل شده در جیره غذایی. مجله شیلات، 7-1 :(3)2.

نیکخو، م.، یوسفیان، م.، صفری، ر. و وثوقی، ع.، 1389. ارزیابی فاکتورهای رشد و بهبود درصد بقاء در بچه­ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک Aqualase در رویایی با باکتری بیماری­زا (Streptococcus iniae). مجله علمی شیلات و آبزیان، 82-72 :(1)1. 

نوری، ف.، فیروزبخش، ف. و سلطانی، م.، 1389. بررسی اثر پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد رشد و بازماندگی ماهی زینتی اسکار (Astronotus ocellatus). فصلنامه علمی تحقیقات منابع تجدید شونده، 40-31 :1.

Azarin, H., Imanpoor, M.R., Taghizadeh, V. and Shariyari, R., [f1] 2012. Correlation between biochemical factors of blood with biological characteristics of gonad and some reproductive indices in Persian sturgeon (Acipenser persicus). Global Veterinaria, 9(3):352-357.

Bairagi, A., Ghosh, S.K., Sen, S.K. and Ray, A.K., 2004. Evaluation of nutritive value of Leucana leucophala leaf meal, inoculated with fish intestinal bacteria Bacillus subtillis circulans in formulated diets of rohu (Labeo rohita) fingerlings. Aquaculture Research, 35:436-446. 

Borges, A., Scotti, L.V., Siqueira, D.R., Jurinitz, D.F. and Wassermann G.F., 2004. Hematologic and serum biochemical values for hundia (Rhamdiaquelem). Journal of Fish Physiology and Biochemistry, 30: 21-25.  

Chang, C.I.W. and Liu, W.Y., 2002. An evaluation of two bacterial strains, Enterococcus faecium SF68 and Bacillus toyoi, for reducing edwardsiellosis in culture European ell (Anguilla Anguilla). Journal of Fish Diseases, 25: 311-315.

Douillet, P.A. and Longdon, C.J., 1994. Use of a probiotic for the culture of Pacific oyster (Crassostera gigas). Aquaculture, 199: 25-40.  

Faghanilangroudi, H., 2010. The comparison between the effect of two dietary probiotics (Primalac and Protexin) on the growth and the survival rate of Caspian sea common carp (Cyprinus carpio). Marin Biology, 2(6): 65-74.

Firouzbakhsh, F., Noori, F., Khalesi, M.K. and Jani-Khalili, K., 2011. Effects of a probiotic, protexin on the growth performance and hematological parameters in the Oscar (Astronotus ocellatus) fingerlings. Journal of Fish Physiology and Biochemistry, 37: 833-842. 

Gatesupe, F.J., 1999. The use of probiotics in aquaculture. Aquaculture, 180: 147-165.

Gush, S., Sinha, A. and Sahu, C., 2007. Dietary probiotic supplementation in growth and health of live-bearing ornamental fishes. Aquaculture Nutrition, 14(4): 289-299.

Hanaee Kashani, Z., Imanpoor, M.R., Shabani A. and Gorgin, S., 2012. Effect of dietary vitamin C and highly unsaturated fatty acids on some biochemical blood parameters in goldfish (Carassius auratus gibelio). World Journal of Fish and Marine Sciences, 4(5): 454-457. 

Imanpoor, M.R. and Roohi, Z., 2015. Effects of Sangrovit-supplemented diet on growth performance, blood biochemical parameters, survival and resistance to salinity in the Caspian roach (Rutilus rutilus) fry. Aquaculture Research.

Irianto A. and Austin B., 2002. Probiotic in aquaculture. Journal of Fish Diseases, 25: 1-10. 

Kim, D.H. and Austin, B., 2006. Cytokine expression in leucocytes and gut cells of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) induces by probiotics. Veterinary Immunology and Immunopathology, 114: 297-304. 

Misra, C.K., Kumar, D.B., Mukherjee, S.C. and Pattnaik P., 2006. Effect of long term administration of dietary a-glucan on immunity, growth and survival of Labeo rohita fingerlings. Aquaculture, 255: 82-94.   

Noveirian, H.A. and Nasrollahzadeh, A., 2012. The effects of different levels of biogen probiotic additives on growth indices and body composition of juvenile common carp (Cyprinus carpio). Caspian Journal of Environmental Sciences, 10: 115-121.  

Salaghi, Z., Imanpoor, M.R. and Taghizadeh, V., 2013. Effect of different levels of probiotic primalac on growth performance and survival rate of Persian sturgeon (Acipenser persicus). Global Veterinaria, 11:238-242.

Salze, G., Mclean, E., Schwarz, M.H. and Craig, S.R., 2008. Dietary mannan oligosaccharide enhances salinity tolerance and gut development of larval cobia. Aquaculture, 274: 148-150.  

Sancho, E., Ferrando, M.D. and Andreau E., 1997. Sub lethal effects of an organophosphate insecticide on the European eel (Anguilla anguilla). Ecotoxicology and Environmental Safety, 36: 57-65.

Seenivasam, C., Saravana, P., Radhakrishnan, S. and Muralisankar, T., 2012. Effects of probiotics on survival, growth and biochemical constituents of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii post larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 331-338.  

Smith, M.E., Kane, A.S. and Popper, A.N.,  2004. Noise-induced stress response and hearing loss in goldfish (Carassius auratus). Journal of Experimental Biology, 207: 427-435. 

Taoka, Y., Maeda, H., Jo, J.Y., Jeon, M.J., Bai, S.C., Lee, W.J., Yuge, K. and Koshio, S., 2006. Growth, stress tolerance and non-specific immune response of Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) to probiotics in a closed recirculating system. Fisheries Science, 72: 310-321.

Valipour, A.R., Hamedi, N. and Abdollahpour, H., 2013. The effect of probiotic (Pedicococcus acidilactici) supplementation on blood parameters of fingerlings kutum (Rutilus kutum). Aquaculture Europe.

Verschuere, L, Rombaut, G., Sorgeloos, P. and Verstraete, W., 2000. Probiotic bacteria as biological control agents in aquaculture. Journal of Microbiology and Molecular Biology Reviews, 64(4): 655-671.

Xiaoyun, Z., Mingyun, L., Mingun, A. and Weimin, W., 2009. Comparison of hematology and serum biochemistry of cultured and wild Dojo loach (Misgurnus anguillicaudatus). Fish Physiology and Biochemistry, 35: 435-441.   

Yousefian, M., Sheikholeslami, M., Amiri, M., Hedayadifard, A.A., Dehpour, H., Fazli, M., Ghiaci, S.V. and Najafpour, S.H., 2010. Serum biochemical parameters of male and female rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) cultured in Haraz River, Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences, 2: 512-518.

 


 [f1]تر تیب حروف الفبا


دوره 24، شماره 2
آذر و دی 1394
صفحه 95-102