تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم ( Ovaprim) جهت افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی حاضر به منظور دستیابی به تعیین دوز مناسب تزریق هورمون اواپریم (ovaprim) جهت القاء تخمریزی و افزایش راندمان تکثیر مصنوعی اردک ماهی انجام گرفت.آزمایش در 4 تیمار و3 تکرار انجام گرفت ودر هرتکرار
3 عدد مولد ماده و6 عدد مولد نر مورد تزریق قرارگرفتند. تیمار اول تا سوم بترتیب تزریق هورمون اواپریم
ovaprim)) با دوزهای20،10 و30 میکروگرم وگروه شاهد تزریق عصاره غده هیپوفیزبه میزان 4 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن ماهی بود. میانگین وزن مولدین ماده در تیمار اول7/520±1361، تیمار دوم
 6/954 ± 3/1376، تیمارسوم 9/159± 1009 و شاهد 2/422 ± 2/1100گرم بود. درصد جوابدهی مولدین ماده در تیمار اول تا سوم بترتیب 24/19± 8/77، 24/19± 9/88 ، 91/50 ± 5/55 وشاهد24/19± 5/55 بود. درصد جوابدهی مولدین نر در تیمار اول تا سوم بترتیب 58/9±4/94، 26/19±9/88، 86/28±3/83 و شاهد 26/19± 9/88 بود. بر اساس آزمون کای دو انجام گرفته، بین دو متغیر درصد جوابدهی مولدین و دوزهای مختلف هورمون، اختلاف معنی دارآماری وجود نداشت. میزان لقاح تخمها بطور متوسط درتیمار اول10 ±1/87 ، تیمار دوم 7/7 ± 04/88 ، تیمارسوم2/5 ± 9/83 وشاهد 7/19± 4/72 درصد بود. با توجه به آزمون واریانس یکطرفه درسطح اطمینان95%، اختلاف معنی داری بین میانگین درصد لقاح در تیمارها دیده نشد.درصد چشم زدگی تخمها درتیمار اول 9/15 ± 6/66، تیمار دوم 3/22 ± 2/61، تیمارسوم 7/10 ± 3/58 و شاهد 04/15± 1/56 بود. باتوجه به آزمون کروسکال - والیس، بین تیمارها ازلحاظ درصد چشم زدگی، اختلاف معنی دار آماری مشاهده نگردید. میانگین درصد تفریخ درتیمار اول 8/19±41/27،تیمار دوم 9/26± 53/39، تیمارسوم 6/5 ± 18/95 و شاهد 4/12± 78/26 بود. طبق آزمون مقایسه میانگین چند دامنه دانکن(Duncan) اختلاف معنی داری بین تیمارها از لحاظ درصد تخم گشایی ملاحظه شد.با توجه به نتایج مطالعه حاضر، مناسبترین دوز تزریقی10و20 میکروگرم هورمون اواپریم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of optimum dosage of Ovaprim injection on artificial spawning of Esox lucius

نویسندگان [English]

 • A. Khaval
 • S. Dezhandiyan
 • F. Mahisefat
 • A. Amiri
 • M. Sharifian
چکیده [English]

This project was conducted to explore the effect of optimum dosage of Ovaprim injection on artificial spawning of Esox lucius. The research implemented by 4 treatments with 3 replicates for each ones. Three female and six male brooders were injected in each replicate. The animals in 1, 2 and 3 treatments were injected by 10, 20 and 30 µg/kg BW, respectively, and 4th treatment was considered as the control being injected with 4 mg/kg BW pituitary gland extract. Average (±SE) weights were 1361±521, 1376±954, 1009±160 and 1100 ±422 g in 1, 2, 3 and 4 treatments in females, respectively. In addition, positive response percent to hormone injection were measured as 77.8 ±19.24, 88.9 ± 19.24, 55.5 ±50.91 and 55.5 ± 19.24 % in 1, 2, 3 and 4 treatments in female and 94.4 ± 9.58, 88.9 ±19.26, 83.3±28.86   and 88.9 ± 19.26 % in male brooders, respectively. However, there was no significant different between all treatments. Fertilization content (±SE) in one to four treatments measured as 87.1±10, 88.04±7.7, 83.9±5.2 and 72.4±19.7 %, respectively. No significant differences were found among pairwise treatments.  Average (±SE) percentage of eyed eggs were 66.6±15.9 for treatment one, 61.2±22.3 in treatment two, 58.3±10.7 in treatment three, and 56.1±15.04 in treatment four, with no significant pairwise differences. The average (±SE)   hatching eggs were measured as 27.41±19.8 in treatment one, 39.53±26.9 in treatment two, 95.18±5.6 in treatment three and 26.78±12.4 in treatment four, with no significane pairwise differences. Also, the best dosage injection of ovaprim hormone was 10 and 20 µg/kgBW. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Esox lucius
 • Reproduction
 • SPAWNING
 • Ovaprim hormon
 • Fecundations
 • Eyed eggs