بررسی اثر سمیت مزمن علف‌کش آترازین (Atrazine) بر روند تجمع‌پذیری آن در فیله‌ی ماهی شیربت (Barbus grypus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

علف­کش آترازین یکی از مهمترین آلاینده­های اکوسیستم­های آبی است. یکی از بزرگترین مزارع نیشکر خاور میانه در استان خوزستان می­باشد که این سم در مراحل کشت این گیاه به وفور مصرف می­شود. لذا هدف این تحقیق در وهله اول محاسبه سمیت حاد آترازین در ماهی شیربت (Barbus grypus)، و سپس اثر سمیت مزمن این سم بر روند تجمع زیستی آن در فیله­ی این ماهی می­باشد. برای تعیین سمیت حاد این سم از روش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، استفاده گردید غلظت نیمه کشنده (LC50) 96 ساعته آترازین در ماهی شیربت با استفاده از نرم­ افزار Probit تعیین شد. سپس180 قطعه ماهی شیربت با  میانگین (±SD) وزن 15±102 گرمی به 4 گروه در سه تکرار تقسیم گردیدند. گروه 1، 2 و 3 به ترتیب با غلظت­های 5% (mg l-125/3)، 10% ( mg l-15/6) و‎ 20% (mg l-1  13) LC50 96 ساعته آترازین مجاور شدند. گروه 4 نیز بدون مجاورت با سم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. دوره‎ی مجاورت 21 روز بوده و در روزهای صفر، 7، 14 و 21 نمونه­برداری انجام گرفت. نتایج نشان داد آترازین در ماهی شیربت سبب سمیت شده و این سمیت با افزایش غلظت و نیز مدت مجاورت افزایش می‎‎یابد. LC50 96 ساعته این سم در ماهی شیربت 65 میلی‎گرم در لیتر محاسبه گردید. میزان تجمع­پذیری آترازین در گروه­های 2 و 3 با افزایش طول دوره نمونه­گیری معنی­دار بود. در مجموع با توجه به افزایش معنی­دار  تجمع‎پذیری سم آترازین، می­توان نتیجه­گرفت که هنگامی که ماهی شیربت در معرض غلظت های زیاد سم آترازین قرار گیرد منجر به افزایش تجمع پذیری سم در این ماهی می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of herbicide Atrezine chronic toxicity on bioaccumulation process in fillet of Barbus grypus

نویسندگان [English]

  • A. Khabazian Zadeh
  • A. Dadolahi Sohrab
  • M. Alishahi
  • S. H. Khazaei
  • H. Mohammad Asgari
چکیده [English]

Atrazine is one of the most important and effective pollutant in aquatic ecosystems. The largest sugar cane farms of Middle East is located in Khouzestan Province, Iran in which large amounts of Atrezine are being used in farming. The aim of this study was to investigate acute toxicity (LC50 96 h) of atrazine on barbus grypus and the effects of chronic toxicity with sub-lethal concentration of atrazine on bioaccumulation of atrazine in fish fillet. LC50 96 h of atrazine on barbus grypus was measured according to the OECD standard method, 180 barbus grypus were divided into 4 equal groups (in triplicates). Groups 1, 2 and 3 were exposed to 3.25 mg l-1 (5%), 6.5 mg l-1 (10%) and 13 mg l-1 (20%) of LC50 96 h concentrations, respectively. Group 4 exposed to toxin free water as a control group. Experimental exposures did last for 21 days, muscles samples of the large dorsal muscle were taken on days 0, 7, 14 and 21 of experiment. Bioaccumulation of Atrazine was measured in the muscle at days 0, 7, 14 and 21 in all groups. Results indicated that atrazine was toxic for barbus grypus and its toxicity increased not only with increase in atrazine but also with increase  in the exposure time. The bioaccumulation of atrazine in fish muscles was increased significantly in groups 2 and 3 in all sampling periods and in groups 1 only in day 21.
The results of present study showed that placing barbus grypus in the presence of chronic and sub lethal concentrations of the herbicide Atrazine for three weeks may lead to accumulation of toxins in the fish fillets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrazine
  • Chronic toxicity
  • Bioaccumulation
  • Barbus grypus
حاجی شرفی غ.، و شکوه فر ع.،1388. جایگزینی علف­کش­های نیشکری به­منظور مصرف سموم شیمیایی و استفاده بهینه از نهاده­های کشاورزی در مزارع نیشکر استان خوزستان. فصلنامه­ی علمی تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی، 79-88 :(1)1.

خواجه پور م.، گلابکش ش. و غیاثی خیاط، م.، 1389. بررسی اهمیت تالاب بین المللی شادگان (ارزش ها، تهدیدها و روش های بهبود آن). همایش ملی تالاب ها و نقش آن در مدیریت جامع منابع آب، 41-52 :(3)2.

Abdali S., Yousefi Jourdehi A., Kazemi R. and Yazdani M.A., 2011. Effects of Atrazine (Herbicide) on blood biochemical indices of Grass Carp (Ctenopharhyngoden idella). Journal of the Persian Gulf, 2: 51-56.

Atamanalp M. and Yanik T., 2003. Alternations in hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to mancozeb.Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 27(5).

Bekeh Ada F., Ayotunde E.O. and Bayim B.P.R., 2012. Some biological and hematological responses of Oreochromis niloticus juveniles exposed to Atrazine herbicide. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation-International Journal of the Bioflux Society (AACL Bioflux), 5.

Cerdeira A., Santos N., Ueta J., Shuhama I., Pessoa M., Smith S. and Lanchote V., 2004. Atrazine in water and biodegradation in a recharge area of Guarany Aquifer in Brazil. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 73: 117-124.

Correll D.L. and Wu T.L., 1982. Atrazine toxicity to submersed vascular plants in simulated estuarine microcosms. Aquatic Botany, 14: 151-158.

Du Preez H.H. and Van Vuren J., 1992. Bioconcentration of atrazine in the banded tilapia Tilapia sparrmanii. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Comparative Pharmacology, 101: 651-655.

Forouzangohar M., Haghnia G.H. and Koocheki A., 2005. Organic amendments to enhance atrazine and metamitron degradation in two contaminated soils with contrasting textures. Soil & Sediment Contamination, 14: 345-355.

Ghosh P.K. and Philip L., 2004. Atrazine degradation in anaerobic environment by a mixed microbial consortium. Water Research, 38: 2277-2284.

Gluth G. and Hanke W., 1985. A comparison of physiological changes in carp, Cyprinus carpio, induced by several pollutants at sublethal concentrations: I. The dependency on exposure time. Ecotoxicology and Environmental Safety, 9: 179-188.

Hussein S., El-Nasser M. and Ahmed S., 1996. Comparative studies on the effects of herbicide atrazine on freshwater fish Oreochromis niloticus and Chrysichthyes auratus at Assiut, Egypt. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 57: 503-510.

Jacomini A.E., Avelar W.E.P., Martinêz A.S. and Bonato P.S., 2006.

 

Bioaccumulation of atrazine in freshwater bivalves Anodontites trapesialis (Lamarck, 1819) and Corbicula fluminea (Müller, 1774). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 51: 387-391.

Klaassen H.E. and Kadoum A.M., 1979. Distribution and retention of atrazine and carbofuran in farm pond ecosystems. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 8: 345-353.

Moore A. and  Waring C.P., 2001. The effects of a synthetic pyrethroid pesticide on some aspects of reproduction in Atlantic salmon. Aquatic Toxicology, 52: 1-12.

Prasad T., Srinivas T., Rafi G.M. and Reddy D., 1991. Effect in vivo of atrazine on haematology and O2 consumption in fish, Tilapia mossambica. Biochemistry International, 23: 157-161.

Prasad T., Srinivas T., Rafi M. and Reddy D., 1990. Chronic effect of atrazine on hydromineral balance in the crab. Biochemistry International, 22: 435-440.

Ramesh M., Srinivasan R. and Saravanan M., 2009. Effect of atrazine (Herbicide) on blood parameters of common carp Cyprinus carpio (Actinopterygii: Cypriniformes). African Journal of Environmental Science and Technology, 3(12).

Rymuszka A., Siwicki A.K. and Sieroslawska A., 2007. Determination of modulatory potential of atrazine on selected functions of immune cells isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Centre European Journal Immunology, 32: 97–100.

Sherma J., 1995. Pesticides. Analytical Chemistry, 67:, 1R-20R.

Sobhanzadeh E., Abu Bakar N.K., Abas M.R.B. and Nemati K., 2011. Low temperature followed by matrix solid-phase dispersion-sonication procedure for the determination of multiclass pesticides in palm oil using LC-TOF-MS. Journal of Hazardous Materials, 186: 1308-1313.

Solomon K.R., Baker D.B., Richards R.P., Dixon K.R., Klaine S.J., La Point T.W., Kendall R.J., Weisskopf C.P., Giddings J.M. and Giesy J.P., 1996. Ecological risk assessment of atrazine in North American surface waters. Environmental Toxicology and Chemistry, 15: 31-76.