بررسی اثرات حاد باکتری استرپتوکوکوس فسیوم (Streptococcus faecium) روی بعضی از بافتها و مشخصه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

استرپتوکوکوزیس بدلیل شیوع سریع بویژه در فصل تابستان، مرگ و میر نسبتاٌ بالا، کاهش تولید و خسارات اقتصادی به صنعت آبزی پروری یکی از مهمترین بیماریهای باکتریایی در ماهیان سرد آبی است. هدف از انجام این بررسی تعیین قدرت کشندگی باکتری استرپتوکوکوس فسیوم و بررسی اثرات حاد آن بر برخی از مشخصه های خونی و بافتها بوده است. برای تعیین50 درصد کشندگی باکتری، 5 غلظت از باکتری به روش مک فارلن تهیه شد و بصورت داخل صفاقی به بچه ماهیان قزل آلا تزریق گردید. آزمایش در شش تیمار و سه تکرار انجام گرفت (پس از ده روز) و LD50 باکتری تعیین گردید. سپس ماهیان با مقدار LD50 مورد تزریق قرار گرفتند و پس از ده روز از ماهیان باقیمانده خونگیری بعمل آمد و همچنین از بافتهای مختلف ماهیان مانند چشم، مغز، کلیه، کبد و آبشش نمونه های بافتی تهیه شد.
نتایج بدست آمده حاکی از کاهش معنی دار گلبول قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت و افزایش معنی دار میانگین هموگلوبین گویچه ها و میانگین غلظت هموگلوبین گویچه ها در گروه آزمون می باشد. آثار آسیب شناسی در بافتهای چشم بصورت خونریزی، در مغز پرخونی و تورم پرده مننژ، در کلیه خونریزی و تخریب لوله های کلیوی، در کبد به شکل پرخونی، خونریزی و از هم گسیختگی سینوزوئیدها و در آبشش بصورت تورم و پرخونی رشته های آبششی، چماقی شدن رشته های ثانویه و پیکنوتیک شدن هسته در سلولهای پیلار و سلولهای پوششی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of acute effects of Streptococcus faecium on some hematological and histopathological parameters in juveniles rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • R Poorgholam
 • A Mokarami Rostami
 • A.A Saeedi
 • I Shrifpour
 • A Ghoroghi
 • H Pourgholam
چکیده [English]

Streptococcosis is one of the most important bacterial  diseases in cold water fish because of its rapid outbreak specially in summer, relatively high morbidity and mortality, productive reduction and economic losses in aquaculture industry. However, it would be necessary to determine of 50% lethal  dose (LD50) of bacteria (Streptococcus faecium) and studying its acute effects on hematological and histopathological parameters. For measuring LD50 five dilutions of bacteria were obtained by Macfarlane method and the fish were injected by intraperitoneal (IP). The experience was carried out in 6 treatments and 3 replicates. The fish were injected by LD50 dose and after 10 days, samples of blood and tissues including: Eyes, brain, kidney, liver and gills were collected. The injected fish showed darkening of body, exophthalmia, abdominal distension and prolapsed anal. The  obtained  results  showed significant reduction (P<0.05) in level of red blood cells (RBC), hemoglobin (Hb), hematocrit (Hct) and significant increase (P<0.05) of mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) in test group compare to control group. In addition histopathological findings including hemorrhage in brain, eyes, kidney and liver, congestion in liver, brain and gills, inflammation of gills, meningitis and separation of menangial layers, presence of melanin pigments and increasing of mucus cells in the comial epithelium and were showed shrinkage, bowmans space dilation,  degeneration  and vacoelation in tubular cells, increasing of melanomacrofage centers and melanin pigments in kidney.

کلیدواژه‌ها [English]

 • disease
 • LD50
 • streptococcosis
 • Hematology
 • Histopathology