میزان هم آوری و فصل تخم ریزی ماهی مرکب Sepia pharaonis در آبهای استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

در این بررسی میزان هم آوری و فصل تولید مثل ماهی مرکب گونه Sepia pharaonis در آبهای استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از دی 1386 تا اردیبهشت 1387 از اسکله های صیادی شهرستان بوشهر انجام شد. در مجموع تعداد 142 نمونه از ماهی مرکب خریداری گردید که ترکیب آن پس از تفکیک و جداسازی بدین شرح بود: از کل ماهی مرکب جداسازی شده 18 عدد نر، 3 عدد به لحاظ جنسی نابالغ، 16 عدد در مرحله 1 جنسی، 14 عدد مرحله 2 و 91 عدد در مراحل 3 و4 جنسی بودند. فاکتورهای زیست سنجی از قبیل طول مانتل (ML)، وزن کل بدن (BTW)، وزن غده نیدامنتال (NGW)، وزن سر (WH)، وزن تخمدان (OW) و میزان همآوری مورد اندازه گیری قرارگرفت. حداقل، حداکثر و میانگین (± انحراف استاندارد) طول مانتل 115، 280 و 8/6±8/201 میلیمتر اندازه گیری شدند. همچنین این پارامترها برای وزن کل بدن 241، 2098 و143±8/895 گرم بدست آمدند. حداقل، حداکثر و میانگین (± انحراف استاندارد) وزن غده نیدامنتال بترتیب 2/0، 78/126 و 6/18±1/41 گرم اندازه گیری شدند. معادله رگرسیون رابطه بین طول مانتل و میزان هم آوری بصورت معادله خطی ML22/5+68/630 = -تعداد تخم می باشد. حداقل، حداکثر و میانگین (± انحراف استاندارد) هم آوری 178، 1246 و 131±494 عدد تخم محاسبه شد. همچنین فصل تولید مثل از اسفند ماه تا خرداد ماه تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spawning season and fecundity of Sepia pharaonis In Bushehr coastal waters (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • R Khodadadi
  • M Yahyavi
  • R Ghorbani
  • M.J Shabani
چکیده [English]

Fecundity rate and spawning season for cuttlefish (Sepia pharaonis), a commercially important species in Busheher coastal waters were studied from December 2007 to May 2008. We collected 142 specimens and after their sexuality were 18 males, 3 immatures, 16 first stage pieces, 14 second stage pieces and 91 pieces in third and fourth stages. The assessed biological characteristics such as: Mantle length, weight of total body, Nidamental gland, weight of head, weight of ovary and fecundity rate. We recorded 201.8±6.8mm for mean, 280mm for maximum and 115mm for minimum mantle length. The mean body total weight was 895.8±143g, and the maximum was 2098g, while its minimum was 241.13g. The mean, maximum and minimum Nidamental gland weight was 41.1±18.6, 126.8, and 0.2g, respectively. For the relationship between mantle length (ML, mm) and fecundity we found the linear regression equation: Fecundity = -630.68+5.22ML. The mean, maximum and minimum fecundity rate was 494±131, 1246 and 178, respectively. The results ofthis study showed spawning season for Sepia pharaonis in the coastal waters of Busheher Province to be from the end of February to the end of June.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cuttlefish
  • Sepia pharaonis
  • SPAWNING
  • biology
  • Perisan Gulf