مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین الگوی مورفوسیتولوژی شامل: ساختار، اندازه و نحوه پراکنش سلولهای نفرونی در کلیه تاسماهی ایرانی یک ساله و دوساله، نمونه‌برداری از بخش فوقانی، میانی و خلفی کلیه آن انجام گردید و پس از طی مراحل بافت‌شناسی، با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به نرم‌افزار Biocom Visolab، مساحت، قطر بزرگ و قطر کوچک سلولهای مختلف نفرونی براساس میکرومتر اندازه‌گیری شد. با استفاده از آنالیز آماری داده‌ها وجود یا عدم وجود تفاوت معنی‌دار در سلولهای مختلف نفرونی در دو گروه سنی مورد مطالعه قرار گرفت. براساس مشاهدات میکروسکوپی، واحدهای نفرونی کلیه تاسماهی ایرانی از کپسول بومن، شبکه گلومرولی، مجاری خمیده نزدیک، مجاری خمیده دور و مجاری جمع‌کننده ادرار تشکیل می‌گردد. براساس نتایج حاصل میانگین (SE±) مساحت در سلولهای پروکسیمال در ماهیان یک ساله و دوساله بترتیب: 63/2486±28/4004 و 69/1261±64/4614 میکرومترمربع، در سلولهای دیستال 51/1015 ±75/2529 و 03/1676±33/4747 میکرومترمربع، در سلولهای جمع‌کننده ادرار 87/1668±98/2220 و 25/1747± 48/3253 میکرومترمربع، در گلومرول‌ها 79/1739±37/4692 و 92/2073±37/9355 میکرومترمربع و در کپسول بومن 54/1640±23/6768 و 76/1775±07/12921 میکرومترمربع می‌باشد. همچنین میانگین(SE±) قطر بزرگ سلولهای پروکسیمال در ماهیان یک ساله و دوساله بترتیب: 99/24±75/84 ؛ 03/14±52/53 میکرومتر و میانگین قطر کوچک 46/7±76/82؛ 37/7±00/66 میکرومتر، میانگین (SE±) قطر بزرگ در سلولهای دیستال ماهیان یک ساله و دو ساله 28/16± 98/72؛ 00/15±10/51 و میانگین (SE±) قطر کوچک 43/9±95/77 ؛ 34/8±57/64 میکرومتر، میانگین قطر بزرگ سلولهای جمع‌کننده ادرار در ماهیان یک ساله و دوساله 69/13±52/60؛ 60/12±02/49 و میانگین قطر کوچک 21/12±40/66؛20/14±40/57 میکرومتر، میانگین (SE±) قطر بزرگ سلولهای گلومرول در ماهیان یک ساله و دو ساله 97/16 ±70/94؛ 75/12±78/72 و میانگین (SE±) قطر کوچک 59/23±04/129؛ 88/18±60/96 میکرومتر و میانگین (SE±) قطر بزرگ کپسول بومن در ماهیان یک ساله و دو ساله 86/14±99/120؛ 78/9±77/80 میکرومتر و میانگین (SE±) قطر کوچک 12/21± 76/144؛ 53/21±56/107 میکرومتر می باشد. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد که هیچگونه تفاوت معنی‌داری در مساحت، قطرکوچک و قطر بزرگ سلولهای مختلف نفرونی در دوگروه سنی وجود نداشت (05/0>P). نتایج نشان داد که تعیین الگوی ساختاری کلیه بشکل Y بوده و میزان پراکنش سلولهای مختلف در همه بخش‌های کلیه یکسان نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MORPHO-CYTOLOGICAL STUDY OF THE HEAD, BODY AND CAUDAL PARTS OF KIDNEY IN JUVENILE ACIPENSER PERSICUS USING MODELING METHOD

چکیده [English]

Morpho-cytological patterns of juvenile Acipenser persicus on basis of structure, size and distribution of kidney nephrons were studied. Sampling of head, body and caudal parts of the kidney in the fish aged 1 and 2 years were carried out (3 specimens of each age). Area, length and small diameter of nephron cells were measured by light microscope and Biocome Visolab software. We observed the kidney of A. persicus consisting of: Glomeruls, Bowman's capsule, Proximal, Distal and Collecting tubule. The statistical analyzes showed no significant difference in the area, length and small diameter between the two ages. Furthermore, the results showed that the average area in 1 and 2 year old fish were 4004.28±2486.63 and 4614.64±1261.69 mm in proximal cells, 2529.75±1015.51 and 4747.33±1676.03 mm in distal cells, 2220.98±1668.87 and 3253.48±1747.25 mm in collecting tubules, 4692.37±1739.79 and 9355.37±2073.92 mm in Glomeruls, 6768.23±1640.54 and 129210.07±1775.76 mm in Bowman's capsule, respectively. The average length and small diameter in 1 and 2 years old fish were 84.75±24.99, 53.52±14.03 and 82.76±7.46, 66.00±7.37 mm in proximal cells, 72.98±16.28, 51.10±15.00 and 77.95±9.43, 64.57±8.34 mm in distal cells, 60.52±13.69, 49.02±12.60 and 66.40±12.21, 57.40±14.20 mm in collecting tubules, 94.70±16.97, 72.78±12.75 and 129.04±23.59, 96.60±18.88 mm in Glomerules, 120.99±14.86, 80.77±9.78 and 144.76±21.12, 107.56±21.53 mm in Bowman's capsule, respectively. In all cases, no significant differences were found between measured cell of the 1 and 2 year old fish (P>0.05). Also, the modeling showed the kidney of A. persicus was Y shaped in which the distribution of different cells is not homogenous in all sections of the kidney.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NEPHRON
  • URINE UNITE
  • Acipenser persicus
  • Morphology
  • modeling