اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌

نویسندگان

چکیده

  هدف از این تحقیق بررسی اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر کیفیت ماهی کیلکای  سر و دم زده شکم خالی در سردخانه  می‌باشد. پوشش خوراکی سدیم آلژینات در چهار غلظت مختلف  (25/0، 75/0، 25/1 و 75/1 درصد) تهیه شد. کیلکاهای سر و دم زده شکم خالی به مدت یک ساعت پوشش داده شدند و سپس در ظروف پلی‌اتیلن با پوشش سلوفان بسته‌بندی شده و در دمای 18-  درجه سانتیگراد نگهداری شدند. مقدار آهن هم (Heme)، pH  و آزمایشات ارگانولپتیک (بو، رنگ) طی صفر، 1، 2، 3 و 4 ماه  انجام شد (تعداد نمونه‌ها: 125 بسته 250 گرمی).  نتایج میانگین آهن هم تیمارها با افزایش غلظت سدیم آلژینات، افزایش معنی‌داری نشان داد (P0.05). نتایج ارگانولپتیک نشان داد که میانگین رتبه بو و رنگ  نمونه‌ها دارای اختلاف معنی‌دار بوده است (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of edible film of sodium alginate on quality changes of dressed kilka in frozen storage

نویسندگان [English]

  • A. Khanedan
  • A.A. Motallebi
  • A.A. Khanipour
چکیده [English]

The likely effects of sodium alginate edible coating on the quality of dressed kilka fish in
the frozen storage was investigated. Sodium alginate edible coating was prepared in four
concentrations (0.25, 0.75, 1.25, and 1.75%). Then, dressed kilka fish were coated with
sodium alginate for 1h, packed in polyethylene dishes with cellophane blanket and stored at -
18°C. The amount of hem Iron, pH, percent lipid and organoleptic characteristics (odor,
color) were assessed within 0, 1, 2, 3 and 4 months (sample size: 125 packs of 250g). Results
showed a significant difference between the mean hem iron and percent lipid and increase in
sodium alginate concentration (P0.05) with different levels of coating. Organoleptic results showed that the mean color and
odor value of the samples were affected significantly by different levels of coating (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kilka fish
  • Edible coating
  • Sodiume alginate
  • Fish quality