غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبکها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان ( بندر عباس و بندر لنگه )

نویسندگان

چکیده

این مطالعه بمنظور ارزیابی تغییرات فصلی غلظت فلزات سنگین در گونه‌های جلبکی غالب و رسوبات مجاور آنها  در مناطق جزر و مدی بندرعباس و بندرلنگه انجام یافت. وضعیت سطح غلظتی فلزات نیکل، کادمیم، سرب و مس در رسوبات و گونه‌های جلبکی غالب شامل: 4 گونه سبز، 4 گونه قهوه‌ای و 7 گونه قرمز تعیین گردیدند. نمونه‌های جلبک و رسوب بصورت فصلی از پاییز 1386 لغایت تابستان 1387 از مناطق جزر و مدی 9 ایستگاه جمع‌آوری گردیدند. نمونه‌های پودر شده جلبک و رسوب پس از هضم بوسیله دستگاه جذب اتمی آنالیز گردیدند. میانگین نتایج سواحل استان هرمزگان از بندرعباس تا بندر لنگه بترتیب برای غلظت مس، سرب، کادمیوم و نیکل در رسوبات 24/5، 44/20، 40/5 و 83/33، در جلبکهای سبز 11/11، 79/25، 76/4 و 57/46، در جلبکهای قهوه‌ای 18/9، 68/17، 82/4 و 65/36 و در جلبکهای قرمز 80/9، 03/21، 96/4 و 43/50  برحسب میکروگرم بر گرم وزن خشک بدست آمد. در این تحقیق از سواحل بندرعباس گونه جلبک سبز Enteromorpha compressa  و از سواحل بندرلنگه نیز تنها جلبک قهوه‌ای گونه  Padina pavonica در تمام ایستگاهها و فصول نمونه‌برداری گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heavy metals (Ni, Cd, Pb, Cu) concentrations in seaweed and sediments along the coastal areas of Hormuzgan province (Bandar Abbas and Bandar Lengeh)

نویسندگان [English]

  • A. Dadolahi Sohrab
  • M. Saghily
  • N. Khivar
چکیده [English]

Metals concentrations were studied in dominant seaweeds and their adjacent sediments in
Bandar Abbas and Bandar Lengeh tidal areas. The status of selected heavy metals (Ni, Cd, Pb,
Cu) was determined in sediments and 15 dominant seaweed species including 4 species of
Chlorophyta, 4 species of Phaeophyta and 7 species of Rhodophyta. Samples of seaweed and
sediment were collected seasonally during November 2007 to August 2008 from intertidal
regions of nine sites along the Bandar Abbas and Bandar Lengeh coasts. Powdered samples of
sediments and seaweed were digested and analyzed using Atomic Absorption
Spectrophotometer (A.A.S). Concentrations of Cu, Pb, Cd, and Ni were 5.24, 20.44, 5.40 and
33.83μg/g-1 dry wt. in sediments. Concentration of these metals in μg/g-1 dry weight in
Chlorophyta were 11.11, 25.79, 4.76 and 46.57, in Phaeophyta were 9.18, 17.68, 4.82 and
36.65, and in Rhadophyta were 9.80, 21.03, 4.96 and 50.43, respectively. The marine seaweed
species collected during all seasons and sites in Bandar Abbas and Bandar Lengeh were
identified as Entromorpha compressa and Padina pavonica, respectively.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • SEAWEED
  • Sediment
  • BANDAR ABBAS
  • Bandar Lengeh
  • Iran