بررسی تناسب ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) در اندازه‌های مختلف

نویسندگان

چکیده

    ماهیان پرورشی در بازار در اندازه‌ها و قیمت‌های مختلف عرضه می‌شوند. هدف از این تحقیق بررسی تناسب ارزش تغذیه‌ای و ریالی گروه‌های وزنی مختلف ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) و ارائه دو شاخص جهت مقایسه ارزش تغذیه‌ای در تناسب با قیمت ماهیان می‌باشد. بدین منظور ماهی بیگ هد در اندازه‌های بازاری تهیه و محتوای ماده خشک، چربی، پروتئین، خاکستر و بازده فیله آنها تعیین و شاخص تناسب ارزش تغذیه‌ای و ریالی (NP) و شاخص تفاوت قیمت توجیه شده براساس میزان ماده خشک (PDdm) برای گروه‌های وزنی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که گروه وزنی پایین نسبت به گروه وزنی متوسط و بالا، شاخص NP بالاتری برای ماده خشک، پروتئین، خاکستر و انرژی دارد. شاخص NP برای همه اجزاء تغذیه‌ای بین گروه متوسط و بالا مشابه بود. تا زمانیکه اختلاف قیمت بین وزن پایین و دو وزن دیگر بیشتر از شاخص PDdm محاسبه شده باشد، وزن پایین جهت خرید توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of nutritional and economic values of bighead (Hypophthalmichthys nobilis) in various sizes

نویسندگان [English]

  • M. Zolfaghari
  • B. Shabanpour
  • A. Shabani
  • F. Shirani Bidabadi
چکیده [English]

Cultured fish are presented in various sizes and prices in market. The present study aimed
to investigate the proportion of nutritional value and price of various weight groups of
bighead (Hypophthalmichthys nobilis) and to offer two indices for comparing nutritional
value in proportion with fish prices. For this purpose, bighead specimens were prepared in
market sizes and their dry matter, lipid, protein and ash content and fillet yield were
determined. Then, the proportion of nutritional and financial value (NP) and justified price
difference based on dry matter content (PDdm) were calculated for each weight group. The
results showed that the light weight group has a higher NP index for dry matter, protein, ash
and energy than medium and heavy weight group. The NP index was the same between
medium and heavy groups. While the price difference between light weight and two other
weight groups is more than calculated PDdm index, the light weight group is a proper choice
for purchase.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish breeding
  • Productivity
  • NP index
  • PDdm index