تعیین LC50 و بررسی میزان تجمع زیستی کادمیوم در مراحل مختلف زندگی آرتیمای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی شدت کشندگی فلز سنگین کادمیوم و تعیین LC50  و امکان تجمع زیستی آن در آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana) در شرایط آزمایشگاهی انجام شده است. مقاومت A. urmiana در برابر فلز کادمیوم در مراحل مختلف زندگی مورد بررسی قرارگرفت. آرتمیا در تکثیر و پرورش آبزیان بسیار مورد توجه می‌باشد، لذا نوع پاسخ این موجود به آلاینده‌ها از جمله کادمیوم با توجه به آلودگی روزافزون آن، اهمیت بسیاری دارد. این بررسی در سال 1388در دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و سازمان انرژی اتمی ایران انجام گرفت. در مرحله اول، ناپلیوس‌های کوچکتر از یک روزه در معرض 10 غلظت مختلف از صفر تا 250 میلی‌گرم در لیتر کادمیوم قرار گرفتند و LC50 24 ساعته 33/189 میلی‌گرم در لیتر بدست آمد. در ادامه، انباشتگی کادمیوم در غلظت‌های (5، 10، 15 و 20 میلی‌گرم در لیتر) در نمونه‌های آرتمیای 1، 5، 11 و 17 روزه  بررسی شد. نتایج نشان داد که A. urmiana دارای توانایی تجمع کادمیوم در بدن  بوده و میزان این تجمع به غلظت فلز در محیط  و همچنین به دوره‌های مختلف زندگی آرتمیا بستگی دارد و در اغلب موارد با افزایش غلظت کادمیوم در محیط، میزان کادمیوم در بدن موجود افزایش می‌یابد. بطوریکه میزان کادمیوم در آرتمیای 1 روزه در غلظت 5 میلی‌گرم در لیتر کادمیوم ppm)276/0) با غلظت 20 میلی‌گرم در لیتر کادمیوم (ppm364/0) دارای اختلاف معنی‌داری بود (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LC50 and bioaccumulation of Cd in different life stages of Artemia urmiana

نویسندگان [English]

  • B. Rahimi
  • P. Nejatkhah Manavi
چکیده [English]

This study was conducted in vitro to assess lethality, LC50 and the possibility of bioaccumulation of
cadmium in various life stages of Artemia urmiana. Artemia is highly used in aquaculture hence the
response of the organisms to pollutants, such as cadmium regarding the increase in environmental
pollution is of high importance. This experiment was performed in Faculty of Marine science and
Technology, Islamic Azad University and Atomic Energy Organization of Iran in 2009. In the first
stage, smaller than 1day naupliis were exposed to 10 different concentrations from 0 to 250mg/l Cd.
LC50 of Cd in 24h of A. urmiana exposure was 189.33mg/L. Next, the accumulations of Cd in 5, 10,
15 and 20mg/l Cd were examined in 1, 5, 11 and 17 days of Artemia urmiana life. The results showed
that Artemia urmiana has the ability of accumulation of cadmium and the accumulation level depends
upon the concentration of the cadmium in the environment as well as different living periods of
Artemia. We found that increasing the concentration of cadmium in the environment increases its
accumulation in Artemia. There was a significant difference in accumulation of Cd between 5mg/l Cd
(0.267ppm) and 20mg/l Cd (0.364ppm) in the first day of A. urmiana life (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia urmiana
  • Pollution
  • heavy metals
  • Toxics