وضعیت رشد موجودات روی سازه‌های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه

نویسندگان

چکیده

در سال 1383 بعد از استقرار هفت نوع سازه مختلف در آبهای بندر لنگه، موجودات رشد نموده روی سازه‌ها  بمدت دو سال  (زمستان 83 – زمستان 85)  در غالب پروژه "بررسی برخی از فاکتورهای زیستی"، مورد مطالعه  قرار گرفتند. موجودات رشد یافته روی سازه‌ها در 12 گروه قرار داشتند. عمده‌ترین گروهها شامل: بارناکل از سخت‌پوستان با یک گونه Megabalanus tintinnabulum، اسفنج  با 5 خانواده و تونیکات بودند. از سال 1383 تا 1384 (یک سال بعد از استقرار سازه) توده زنده افزایش ولی بعد از آن کاهش یافت. بالاترین توده زنده  (وزن تر برحسب گرم ) در سال 1384 ثبت شد (224/409 گرم)، در سال 1385 افزایش اندازه و همچنین افزایش تراکم برخی از گروهها مانند: خرچنگ، افوریده، کرم پرتار و لارو ماهی دیده شد. تراکم دوکفه‌ای‌ها نیز کاهش داشت ولی اندازه آنها افزایش قابل ملاحظه‌ای  نشان داد. از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری بین تراکم موجودات در سطوح مختلف سازه‌ها دیده نشد. در بررسی تراکم کل موجودات روی انواع مختلف سازه  (تاثیر نوع سازه بر تراکم) اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. هرچند بیشترین تراکم (خصوصا" تراکم بارناکل) بر روی سازه از نوع مخلوط (هرمی- مواد از رده خارج شده) و کمترین میزان روی سازه‌ای که فقط از مواد از رده خارج شده تشکیل شده بود، مشاهده شد. میزان خرچنگ نیز در سازه‌های مخلوط (هرمی-دایره‌ای- مواد از رده خارج شده) بیشتر از سایر سازه‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The growth of faunal aquatics on artificial reefs in Bandar Lengeh Area, Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • F. Saraji
 • M.S. Mortazavi
 • G.A. Zarshenas
 • A. Kamali
 • B. Daghooghi
 • F. Islami
چکیده [English]

The growth of organisms on seven different artificial reef structures was surveyed from
2004-2006 in Hormuzgan offshore waters (Bandar Lengeh area). The organisms consisted of
12 groups the main of which included Barnacle (Megabalanus tintinnabulum), Sponges with
five families and Tunicates. The highest density was observed in 2005, amounting to some
409.224g wet weight on each structure. However, a decrease was observed afterwards in the
total mass of aquatics living on the structures. Some organisms such as crabs, polychaets,
bivalves and fish larvae showed an increasing in size in the first year. Bivalves showed a
decreasing trend in density but otherwise an increasing trend in size over time. Artificial
shape of the reefs was not effective on the total density of the organisms living on the
structures. Total density of live organisms on different parts of the artificial reefs (surface,
middle and bottom) was not statistically significant (P>0.05). Numbers of crabs on mixed
artificial reefs were higher than the other artificial reefs. This was also the same for barnacles.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

 • habitat
 • Invertebrate
 • Density
 • Bandar Lengeh
 • Persian Gulf