آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق،  بررسی تأثیر سمیت فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر و بررسی ضایعات بافتی ناشی از غلظت LC50  این محلول در مدت 96 ساعت می‌باشد. بدین منظور بچه ماهیان به وزن 1 تا 2 گرم در تابستان 1387 از کارگاه تکثیر و پرورش ماهی کلمه گرگان صید و بمنظور سازگاری با شرایط آزمایشگاهی به مدت 8 روز در تانکهای 300 لیتری حاوی آب کلرزدایی شده شهری نگهداری شدند. سپس برای بدست آوردن LC50 96 ساعت، 6 غلظت از فاز محلول نفت خام (27، 25/29، 5/31، 75/33، 36 و 25/38 قسمت در میلیون) غلظت‌سازی شده و به هر آکواریوم 10 عدد بچه ماهی به مدت 96 ساعت معرفی گردید. با توجه به میزان مرگ و میر بچه ماهیان در 96 ساعت و با استفاده از آنالیز آماری Probit value، LC50 96 ساعت، 95/33  قسمت در میلیون محاسبه گردید. 2 غلظت LC50 و LC50 1/0 آماده‌سازی شدند. بعد از 24 و 96 ساعت از هر آکواریوم 3 عدد ماهی برای انجام آزمایشات بافت‌شناسی در محلول بوئن تثبیت شدند. از بافت آبشش برش‌های 3 میکرونی تهیه، با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی و بوسیله میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. آسیب‌های عمومی مشاهده شده شامل جدا شدن اپیتلیال از غشاء پایه تیغه‌های آبششی، پرخونی در رشته و تیغه‌های آبششی، آنیوریسم، چماقی شدن انتهای تیغه‌ها، هایپرتروفی سلولهای اپیتلیال تیغه‌ها، هایپرپلازی بین تیغه‌ها و چسبندگی تیغه‌های آبششی بود. مطالعات آسیب‌شناسی نشان می‌دهد که فاز محلول در آب نفت خام سبب آسیب‌های جدی به بافت آبشش در بچه ماهی سفید می‌شود و با اختلال در عملکرد این اندام سبب بر هم خوردن هموستازی بدن ماهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental assessment of the histopathological effects of water-soluble fraction of crude oil on gill tissue of juvenile Rutilus frisii kutum

نویسندگان [English]

  • I. Sharifpour
  • B. Abtahi
  • F. Heidary Jamebozorgi
  • S.J. Seyfabadi
  • R.Z. Taghizadeh
چکیده [English]

The toxic effects of water soluble fraction (WSF) of crude oil on the gills of juvenile
kutum roach, Rutilus frisii kutum, were investigated. The juvenile (1-2g) kutum roach were
collected in summer 2008 from the Kolmeh Hatchery Center, Golestan province, and
acclimatized to laboratory conditions through keeping them in a 300 liter tank with dechlorinated
water for a minimum of 8 days. Six different types of WSF concentrations were
made to obtain LC5096h including 27, 29.25, 31.5, 33.75, 36 and 38.25ppm. Then, 10
fingerlings of R. frisii kutum were exposed to the WSF concentrations, for 96 hours.
Considering mortality rate of the juveniles in 96 hours and using Probit value statistical
analysis, LC5096h was obtained at 33.95ppm. Two different concentrations (0.1 LC50 and
LC50) of WSF were prepared for further assessments and after 24 and 96h of exposure, 3
individual fish were collected from each aquarium for histopathological studies. The gill
sections with 3 micron thickness were prepared, stained using H & E, and examined by light
microscope. General damages after observation included: Epithelial lifting, congestion in
filament and lamellae, clubbing, fusion, hypertrophy of epithelial cells of lamellae, different
levels of hyperplasia between lamella and aneurysms. Pathological studies showed that the
WSF of crude oil causes serious damage in gills of juvenile R. frisii kutum, leads to
malfunction of this organ which will harm homeostasis of the fish.
Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histopathology
  • Water-soluble fraction
  • Gill
  • Rutilus frisii kutum
  • Caspian Sea