اثر چربی گیاهی جیره غذایی بر ساختار سکوم‌های گوارشی بچه ماهیان آزاد خزر (Salmo trutta caspius)

نویسندگان

چکیده

استفاده از چربی‌ها بعنوان غذای مکمل در جهت افزایش رشد و مقاومت در برابر تنش‌ها در آزاد ماهیان مؤید اثرات مثبت آنهاست. در این بررسی تاثیر دو سطح مختلف روغن‌های گیاهی بر ساختار سکوم‌های گوارشی بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در مقایسه با غذای تجاری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 270 بچه ماهی پس از رقم‌بندی با میانگین وزنی 10 گرم انتخاب و 90 عدد برای هر تیمار و 30 عدد برای هر تکرار به حوضچه‌هایی حاوی مخلوطی از آب چشمه و رودخانه منتقل شدند. پرورش به مدت 8 هفته در مرکز کلاردشت انجام گرفت و نمونه‌ها روزانه دو وعده در حد اشباع توسط دو جیره آزمایشگاهی با دو سطح چربی گیاهی 10 و 20 درصد (مخلوط روغن‌های کلزا و سویا بترتیب 85 و 15 درصد) و غذای تجاری غذادهی شدند. پس از پایان این دوره سکوم‌های گوارشی 6 ماهی در هر تکرار جدا شده و بلافاصله در محلول بوئن به مدت 24 ساعت تثبیت گردیدند. در ادامه مراحل قالب‌گیری در پارافین و برش برای مطالعات بافت‌شناسی انجام شد. بررسی برش‌های عرضی سکوم‌های گوارشی با میکروسکوپ نیکون و نرم‌افزار Image tool نشان داد که سطح بالای روغن گیاهی جیره (20 درصد) نسبت به سطح پایین (10 درصد) بطور معنی‌داری باعث افزایش سطح و تعداد انتروسیت‌ها در واحد سطح گردیده است، ولی این افزایش سطح و تعداد انتروسیت‌ها نسبت به جیره تجاری معنی‌دار نبود. فضای باز لومن سکوم‌ها نیز بین تیمارها اختلاف معنی‌داری نداشت، زیرا قطر آنها در نمونه‌های تغذیه شده با غلظت 20 درصد چربی نسبت به نمونه‌های تغذیه شده  با غلظت 10 درصد چربی افزایش نشان داد. نتیجه اینکه استفاده از جیره‌های حاوی سطوح بالای چربی گیاهی می‌تواند از طریق افزایش سطح و تعداد انتروسیت‌های سکوم‌های گوارشی، جذب مواد مغذی را افزایش داده و در افزایش راندمان پرورش و توان تنظیم اسمزی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF DIETARY VEGETABLE OIL ON STRUCTURE OF PYLORIC CAECA IN CASPIAN SALMON FRY, SALMO TRUTTA CASPIUS

چکیده [English]

The effects of two levels of vegetable oils on structure of pyloric caeca were studied in Caspian Sea salmon juveniles (Salmo trutta caspius). The levels of dietary vegetable oils comprised of 10% and 20% of total diet and in each level 85% canola and 15% soybean was used. In these experiments, 270 juveniles each weighing 10g were selected, 90 were allocated to the two treatments and 30 for replications and also a control group was considered and fed with commercial food. The juvenile fish were cultured for 8 weeks, fed two times daily and then 6 samples from each treated group were fixed for histological studies. Histological examination under light microscope and using Hematoxylin-Eosin staining was conducted. Results showed that 20% dietary vegetable oil as compared with 10% significantly increased the area and number of pyloric caeca entrocytes. The effect of 20% dietary vegetable oil on the area and number of pyloric caeca entrocytes as compared to the commercial food was not significant. Gap in lumen ceacum was not significant between the two treatments as the lumen diameter increased with increase in dietary oil. We conclude that dietary vegetable oil content at 20% level can increase the area and number of pyloric caeca entrocytes which leads to increase in absorption of nutrients and of higher osmoregulation ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VEGETABLE OIL
  • Histology
  • Feeding
  • Salmo trutta caspius