ارزیابی ذخایر صدف ملالیس ( Solen brevis) در سواحل استان بوشهر، خلیج فارس

نویسنده

چکیده

ارزیابی ذخایر صدف دوکفه‌ای ملالیس (Solen brevis Gray, 1832) در خط ساحلی بوشهر (موقعیت جغرافیایی ´21 ˚50 و ´41 ˚29 تا ´41 ˚52 و´ 17 ˚27) در یک دوره یکساله از  مهر ماه 1387 تا شهریور ماه 1388  به اجرا گذاشته شد. اهداف این تحقیق عبارت بودند از شناسایی مناطق تجمع، تخمین زیتوده و محاسبه پارامترهای رشد و مرگ و میر. نمونه‌برداری در هر ماه در منطقه بوپاتیل که یکی از مناطق اصلی تجمع این گونه می‌باشد، انجام گردید. در سایر مناطقی که صدف ملالیس نیز مشاهده گردید، نمونه‌برداری‌هایی صورت گرفت. نمونه‌برداری با کوادرات و در خطوط عرضی با پرتاب یک یا دو کوادرات (25/0 مترمربع) بصورت تصادفی انجام شد. در منطقه بوپاتیل میانگین تعداد نمونه‌های صدف در هر کوادرات بعنوان تخمینی از میانگین ذخیره بمنظور ارزیابی ذخایر بکار گرفته شد. فراوانی طولی نمونه‌ها محاسبه شد و تجزیه و تحلیل داده‌های طولی جهت مشخص کردن پارامترهای رشد با استفاده از آخرین نسخه نرم‌افزار LFDA انجام گردید.  مهمترین مناطق پراکنش صدف زنده ملالیس در سواحل بوپاتیل، گسیر، کالو، پیازی و بردخون بود. میانگین زیتوده ملالیس در منطقه بوپاتیل  (1/1±25/3) صدف در هر کوادرات با حداکثر زیتوده در مهر ماه و حداقل در مرداد ماه تخمین زده شد. پارامترهای رشد این گونه برابر با 7/0 =  K  در  سال،120 میلیمتر  =L   و 35/0-  = t0 تخمین زده شد. مرگ و میر طبیعی (M) محاسبه شده در ملالیس معادل 26/0 بود. حداکثر سن این دوکفه‌ای 54 ماه محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock assessment of the razor clam (Solen brevis Gray, 1832), in Bushehr province coasts, Persian Gulf

نویسنده [English]

  • N. Niamaimandi
چکیده [English]

Stock assessment of edible bivalve, Solen brevis was carried out in Bushehr shoreline areas
(50 21 E - 29 41 N to 52 41 E 27 17 N) throughout the period of September 2008 till
September 2009. The objectives of this study were identifying the distribution, and estimating
the abundance, growth parameters and natural mortality of the bivalve. Solen specimens were
collected monthly in Bupatil area and from three other areas at low tide. On each transect one
or two quadrats (0.25m2) were placed at random. To estimate the stock abundance, the mean
number of shells in each quadrat was regarded as an estimate of stock mean. Length
frequency was used to estimate growth and natural mortality parameters. Data analysis was
conducted with the most recent version of LFDA statistical software.
The main distribution areas for live edible bivalve, Solen brevis, were located at Bupatil,
Gasir, Kaloo, Piazi and Bordekhoon. The mean (±SD) abundance in Bupatil was estimated at
3.25 1.1 shells per quadrat with a maximum peak in October and minimum in August. The
estimated growth parameters of this species was, K = 0.7 Year-1, L = 120 mm and t0 = -0.35.
Natural mortality rate (M) was estimated at 0.26 and the calculated maximum age (Tmax) was
54 months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomass
  • shell
  • Solen brevis
  • bushehr
  • Persian Gulf