تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در تحت تنش‌های محیطی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به مدت چهار هفته به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در تحت تنش‌های محیطی انجام شد. این آزمایش در قالب چهار جیره با سطوح مختلف بتائین شامل صفر (C)، 4/0 درصد (4/0B)، 8/0 درصد (8/0 و 2/1 درصد (2/1B) بطور جداگانه در چهار تیمار و هر تیمار شامل سه تکرار انجام شد. در هر تکرار چهل عدد بچه ماهی با وزن متوسط 15/0±67/0 گرم ذخیره‌سازی و روزانه طی 5 وعده غذادهی شدند. میزان غذادهی روزانه 4 تا 5/4 درصد وزن بدن بود. بررسی فاکتورهای رشد و بازماندگی نشان داد که تیمار 4/0B0 نسبت به تیمار شاهد و 2/1B بطور معنی‌داری باعث افزایش درصد وزن بدن، PER، NPU، بازماندگی و بهبود FCR گردید. البته تیمار 4/0B بجز در مورد درصد افزایش وزن در دیگر موارد مذکور تفاوت معنی‌داری با تیمار 8/0B نداشت (05/0>P). مقدار پروتئین لاشه تیمار  B0.4از دو تیمار کنترل و 2/1B بطور معنی‌داری بیشتر بود اما با تیمار 8/0B تفاوت معنی‌داری نداشت. تفاوت معنی‌داری در مقدار چربی، خاکستر و ماده خشک لاشه، بین تیمارها مشاهده نشد (05/0>P). کلیه تیمارهای حاوی بتائین از نظر مقاومت در برابر pH  بالا و پایین (8/10 و 8/3) و مقاومت در برابر دمای بالا (24 درجه سانتیگراد) بطور معنی‌داری از تیمار کنترل بهتر بودند. همچنین تیمار 4/0B از لحاظ مقاومت در برابر شوری بالا (ppt 35) و تیمار 8/0B از لحاظ مقاومت در برابر کمبود اکسیژن (9 دقیقه خارج از آب) بطور معنی‌داری از تیمار شاهد بهتر بودند (05/0>P). آزمایش حاضر نشان داد که اضافه نمودن بتائین (در سطح 4/0 درصد) به جیره می‌تواند تاثیر مطلوبی بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان داشته باشد.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary Betaine on growth, survival, body composition and resistance of fry rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under environmental stress

نویسندگان [English]

  • M. Niroomand
  • M.M. Sajadi
  • M. Yahyavi
  • M. Asadi
چکیده [English]

A four-week trial was conducted to evaluate the effects of different levels of dietary
Betaine on growth, survival and resistance to salinity (35ppt), temperature (24 C), hypoxia
and high and low pH stresses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Four levels of Betaine
as 0 (control), 0.4% (B0.4), 0.8% (B0.8) and 1.2% (B1.2) were used with three replicates. Forty
fish (0.67±0.15g) were stocked in each replicate and fed at 4-4.5% of body weight, five times
daily. Results showed that there were significant differences in growth, survival, NPU, PER
and FCR between B0.4, B1.2 and control diet (P0.05). Resistances to high and low pH (10.8 & 3.8) and to high temperature
(24 C) were significantly better in fish fed with Betaine containing diets compared to the
control diet. Resistance to high salinity in B0.4 was significantly better than the control diet
and resistance to hypoxia in diet B0.8 was significantly better than the control (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunity system
  • Rainbow trout
  • Oncorhynchus mykiss
  • Environmental stresses
  • Feeding