الگوی رشد و تعیین سن روزانه فانوس ماهی Benthosema pterotum در دریای عمان

نویسندگان

چکیده

    فانوس ماهی  Benthosema pterotum گونه غالب فانوس ماهیان دریای عمان را تشکیل می‌دهد. تعداد 300 عدد فانوس ماهی در بهار و زمستان 1388 بصورت تصادفی از اعماق مختلف دریای عمان به روش ترال میان آبی برداشت شد. نسبت جنسی 36/0: 64/0 نر به ماده بود. مقطع نازکی (80-60 میکرومتر) از اتولیت‌های ساجیتا با استفاده از روش پولیش تهیه گردید. این مقاطع نشان دادند که حلقه‌های رشد اتولیت فانوس ماهی بصورت روزانه تشکیل می‌گردد و وضعیت سنی آن بصورت رشد روزانه می‌باشد. در نهایت، طول عمر این گونه کوتاه (حداکثر 349 حلقه رشد شمارش شد) و احتمالاً کمتر از یک سال می‌باشد. ارتباط رشد روزانه (تعداد روز) با طول استاندارد بصورت خطی: (SL=0.87D+12.37 (R2=0.97 و با وزن فانوس ماهی بصورت توانی: W=0.00003D1.754 (95/0= R2) بیان شد. علاوه بر این ارتباط فاکتورهای ریخت‌سنجی اتولیت شامل وزن و طول با رشد روزانه بصورت خطی (بترتیب 96/0= R2   و 83/0= R2)مشاهده شد. نتایج نشان داد که نرخ رشد فانوس ماهی از 241/0 میلیمتر در روز با افزایش اندازه بدن و سن به 138/0 در روز کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth pattern and daily growth increment in lanternfish (Benthosema pterotum) of the Oman Sea

نویسندگان [English]

  • T. Valinassab
  • P. Hosseini Shekarabi
چکیده [English]

Lanternfish (Benthosema pterptum) is one of the most important fish species in the Oman
Sea. We randomly sampled 300 myctophids from different depths in spring and winter 2009
in the Oman Sea using mid-water trawls. Male to female sex ratio was 0.36:0.64. The thin
sections (60-80μm) of sagitta otoliths of the fish were prepared using polishing method. These
sections showed that increment growth rings of lanternfish otolith are formed daily and the
age condition is distinguishable on a daily basis. We found the life span of the species to be
short (with a maximum of 349 micro-increments counted) and probably less than a year. The
relationship between standard length (SL) and daily growth increment (D) was expressed as
the linear equation: SL=0.87D+12.37 (R2=0.97). The relationship between lanternfish weight
(W) and daily growth increment (D) was expressed as power equation: W=0.00003D1.754
(R2=0.95). Furthermore, morphometrical characteristics of otolith including otolith weight
and length and daily growth increment relationships were expressed as linear equation
(R2=0.96 and R2=0.83). The results showed that lanternfish growth rate were in the range
0.241mm/d-1 to 0.138mm/d-1 and decreased by body size and age in this range.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lanternfish
  • Benthosema pterotum
  • Otolith
  • morphometric
  • Oman Sea