بیوتکنیک مولد سازی، تکثیر مصنوعی و مطالعه برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تاسماهی شیپ پرورشی (Acipenser nudiventris)

نویسندگان

چکیده

به منظور دستیابی به بیوتکنیک تکثیر مصنوعی و تعیین برخی شاخص‌های فیزیولوژی تولید مثل، 11 عدد تاسماهی شیپ پرورشی شامل تعداد 7 نر و 4 ماده از طریق روشهای بیوپسی و لاپراسکوپی انتخاب و با جیره غذایی خاص مولدین (شامل: جیره بدون سویا برای ماهیان نر و جیره دارای سویا برای ماهیان ماده) به همراه مکمل‌های ویتامینی C و E به مدت 3 سال تغذیه شدند. برای تکثیر مصنوعی مولدین شیپ پرورشی از پروتکل تزریق ترکیب تلفیقی GnRH بصورت دو مرحله‌ای در ماده‌ها (با مقدار 10 میکروگرم بر کیلوگرم و فاصله زمانی 12-6 ساعت و نسبت 80:20) و بصورت یک مرحله‌ای در نرها (با مقدار 20 میکروگرم بر کیلوگرم) استفاده گردید بطوریکه استحصال تخمک اووله شده از مولدین ماده به روش ریز برش مجرای تخم‌بر و بدون کشتن آنها انجام شد. میانگین ±انحراف معیار) میزان هورمون تستوسترون در مولدین شیپ نر اسپرم‌‌گیری شده 07/8±6/60 و در ماهیان فاقد اسپرم 87/4±42/24 نانوگرم بر میلی‌لیتر بود که اختلاف معنی‌دار نشان داد. میانگین (± انحراف معیار) میزان هورمون 17 آلفا– هیدروکسی پروژسترون در مولدین شیپ ماده تکثیر شده 019/0±106/0 و در ماهیان نابالغ 006/0±031/0 نانوگرم بر میلی لیتر بود که اختلاف معنی دار نشان داد. میانگین ( انحراف معیار) میزان هورمون 17 بتا- استرادیول در مولدین شیپ ماده تکثیر شده 73/9±50/47 و در ماهیان نابالغ 62/3±60/21 نانوگرم بر میلی‌لیتر بود که اختلاف معنی‌دار نشان داد. میانگین میزان هورمون‌های 17 آلفا – هیدروکسی پروژسترون و 17 بتا – استرادیول در شیپ نر و تستوسترون در شیپ ماده فاقد اختلاف معنی‌دار بود. میانگین( انحراف معیار) میزان آلبومین در مولدین شیپ ماده تکثیر شده 05/0±54/1 و در ماهیان نابالغ 07/0±35/1 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بود که اختلاف معنی‌دار نشان داد. نتایج حاصل از بررسی سایر فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی از قبیل سطوح کورتیزول، گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید اختلاف معنی‌داری را در ماهیان نر و ماده شیپ پرورشی نشان نداد. شاخص‌های زیست‌سنجی (طول کل و وزن کل) و برخی عوامل هماتولوژیک (شامل: RBC، WBC، هموگلوبین، هماتوکریت، MCH، MCHC و MCV در تاسماهی شیپ نر و ماده اختلاف معنی‌دار نشان نداد. نتایج حاصل، مبین موفقیت در امر مولد سازی، استحصال تخمک مناسب و تولید خاویار پرورشی، استحصال مواد تناسلی‌زایا، تکثیر مصنوعی مولدین شیپ پرورشی با روش نوین ریزبرش مجرای تخم‌بر از طریق زنده نگهداشتن مولدین (برای تخم‌گیری و اسپرم‌گیری دوباره) و نیز تولید بچه ماهیان شیپ پرورشی است. همچنین هورمونهای تستوسترون و 17 آلفا– هیدروکسی پروژسترون در مولدین شیپ نر و ماده تکثیری، بعنوان شاخص بلوغ جنسی انتخاب شدند. ±±)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biotechnic of brood stocking, artificial propagation and some physiological indices in farmed Acipenser nudiventris

نویسندگان [English]

  • M. Bahmani
  • A. Yousefi Jourdehi
  • R. Kazemi
  • M. Pourdehghani
  • A. Hallajian
  • S. Dejhandian
  • J. Jalilpour
چکیده [English]

This study was conducted on farmed Acipenser nudiventris at the International Sturgeon
Research Institute from the winter of 2007 till summer 2010. A total of 11 farmed
A. nudiventris specimens (7 male and 4 female) were stocked in groups of 4 fish in eight
fiberglass tanks (4 tons capacity) on the basis of their sex. Males were fed with a diet with no
soybean but containing vitamins. Females were fed with a diet containing soybean and
vitamins with 38-40% protein, 13-15% fat, 19.5-20Mj/kg energy, respectively. GnRH was
used for artificial propagation of Acipenser nudiventris brood stocks twice for females (dose
10μg/kg with 80:20 ration) and during one occasion for males with a dose of 20 μg/kg. The
results of the study indicated that food composition (soybean and vitamins C and E) played a
significant and positive role in the reproduction system for females. No significant effect of
treatment was observed in Testosterone levels between mature (Mean ±SD: 60.6±8.07ng/ml)
and immature (24.42±4.87ng/ml) males, Likewise, no significant differences were found
in17α-Hydroxy Progestrone for female (Mean ±SD: 0.106±0.019ng/ml) and for immature
fishes (0.031±0.006ng/ml) significant differences was detected in the concentration of
Albomine (1.54±0.05mg/dl for females and 1.35±0.07mg/dl for immature females), but there
were no significant differences in other biochemical parameters including Glocose, Cortisol,
Chlosterole and Triglisride in males and females. There were no significant differences in
total weight and length, WBC, RBC, Hb, Hct, MCH, MCHC and MCV parameters in males
and females. This study is a step forward towards the development of artificial breeding and
rearing sturgeon fish in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual hormones
  • Reproductive physiology
  • Sturgeon fish breeding