بازارپسندی فیله‌ی تیلاپیای سیاه(نیل) (Oreochromis niloticus) و هیبرید قرمز (O. niloticus × Tilapia mosambicus) پرورشی در استان‌های تهران، گیلان ومازندران

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین میزان بازارپسندی فیله ی تیلاپیای هیبرید قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus) و تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) پرورش یافته در مرکز تحقیقات ماهیان آب شور داخلی شهرستان بافق(یزد) بود. نمونه‌های ماهی به مرکز ملی تحقیقات فرآوری ایران واقع در بندر انزلی انتقال داده شد وعمل فیله کردن ماهیان به صورت دستی انجام شد. به منظور ارزیابی رجحان و نگرش مصرف‌کنندگان پرسش‌نامه‌ای براساس روش CLT (Central Location Test) طراحی و مقیاس 9 نقطه‌ای(1= بسیاربد، 9= بسیارخوب) برای ارزیابی مصرف‌کنندگان استفاده شد. قسمت لوین ( Loin) از فیله‌ها جدا شده و درروغن سرخ کردنی به شکل غوطه‌وری سرخ شده و به 276 مصرف‌کننده دراستان‌های تهران، گیلان و مازندران ارایه شد. ترکیبات مغذی بدن نمونه ها نیز اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که فیله ی ماهیان تیلاپیا دارای 80/18 تا 33/ 19 درصد پروتئین ، 50/1 تا 65/1 درصد چربی ، 77 تا12/78 درصد رطوبت و 83/1تا90 /1 گرم در صد گرم خاکستر است. به طورکلی نتایج آزمون بازارپسندی نشان داد که هیچ اختلاف معناداری بین دو گونه‌ی تیلاپیا در مجموع 3 استان وجود ندارد. با این حال تفاوت‌های چشمگیری از نظر بازارپسندی فیله‌ی ماهی تیلاپیای قرمز و تیلاپیای نیل بین 3 استان مورد بررسی یافت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marketability comparison of Nile and Red Hybrid Tilapia Fillets Using CLT Method in Tehran, Guilan and Mazandaran Provinces (Iran)

چکیده [English]

The objective of this study was to investigate themarketability of the Nile andred hybrid tilapia fillets which were reared at the Inland Saltwater Fish Research Center (Yazd, Iran). The fish samples were transferred to the National Fish Processing Research Center (Anzali, Guilan, Iran) andfish filleting was done manually. A questionnaire was designed based on the Central Location Test CLT to assess consumer’s attitudes. A 9-point hedonic scale (1 = extremely bad, 9 = extremely good) was applied for consumer survey. Fish loins papered from each fillet were deep fired in frying oil and presented to the 276 consumers in Tehran, Mazandaran and Guilan provinces. Proximate compositions of the samples were also determined. Results indicated that the tilapia fillets contained 18.8-19.3% protein, 1.5-1.6% fat, 77-78% moisture and 1.8- 1.9% ash. The acceptance results revealed no significant differences between both tilapia species in all three provinces. However, significant differences were found among the three provinces for the acceptance of the Nile and red tilapia fillets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketability
  • Sensory evaluation
  • Tilapia
  • Central Location Test
  • Hybrid