تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی توسط کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برونAcipenser stellatus) )، بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان ترکیبات شیمیایی لاشه، عضله و بافت کبد

نویسندگان

چکیده

مطالعه کنونی به منظور بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی توسط کنجاله سویا در جیره غذایی، بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیبات شیمیایی لاشه، عضله و کبد بچه ماهیان ازون برونAcipenser stellatus) ) انجام شد. برای این منظور، پنج تیمار غذایی با پروتئین و انرژی یکسان فرموله شدند. بطوریکه در تیمارهای یک (F)، دو (S1)، سه (S2)، چهار (S3) و پنج (S4) به ترتیب میزان 0، 10، 20، 30 و 40 درصد از آرد ماهی، توسط کنجاله سویا جایگزین شد. تعداد 225 عدد بچه ماهی با وزن اولیه 73/0 ± 27/26 گرم بطور مساوی در پانزده تانک ذخیره سازی شدند. زیست سنجی ماهیان هر سه هفته یکبار انجام گرفت. در پایان دوره دوازده هفته‌ای غذادهی نمونه‌برداری‌ها بصورت تصادفی برای آنالیز میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیبات شیمیایی لاشه، عضله و کبد ماهیان بررسی شد. طبق نتایج از نظر وزن و ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی‌دار آماری بین تیمارهای غذایی مشاهده شد (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of replacing fish meal with soybean meal on growth rate, feed conversion ratio and chemical composition of carcass, fillet and liver in juvenile stellate sturgeon (Acipenser stellatus)

نویسندگان [English]

  • B. Emdadi
  • M.M. Sajadi
  • M.A. Yazdani
  • M. Shakoorian
چکیده [English]

This study was conducted to determine the effect of replacing fish meal with soybean meal
on growth rate, feed conversion ratio and chemical composition of carcass, fillet and liver in
juvenile stellate sturgeon (Acipenser stellatus). As in Treatments one (F), two (S1), three (S2),
four (S3) and five (S4) 0, 10, 20, 30 and 40 percent of fish meal was replaced with soybean
meal, respectively. Five isonitrogenous and isocaloric diets formulated containing 44 percent
crude proteins and 4374 Kcal gross energy kg-1 diet. Individual body weights of fish were
measured every three week. Fish were sampled randomly from each treatment for whole
body, fillet and liver proximate analysis. Based on the results, weight gain (WG) and feed
conversion ratio (FCR) had significant difference among the treatments (P0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • Aquaculture
  • Acipenseridae
  • Iran