بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های پرورش‌دهندگان ماهیان گرم آبی (مطالعه موردی استان گیلان و مازندران)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های تولید ماهیان گرم آبی و عوامل موثر بر نیازهای آموزشی مزبور می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بوده که با رویکرد پیمایشی اجرا شده است. حجم جامعه آماری اعضای تعاونیهای تولید‌ماهیان گرم آبی در استانهای مازندران و گیلان در مجموع 2235نفر می‌باشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد160 نفر(92 نفر از گیلان و 68 نفر از مازندران) بعنوان حجم نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی انتخاب گردید. مدیران عامل تعاونی‌های تولید که در مجموع 19 تعاونی تولید در دو استان می‌باشد از طریق روش سرشماری از آنان نظر‌خواهی شد. کارشناسان مطلع و متخصص در زمینه ماهیان گرم آبی در مراکز تحقیقات شیلات استانهای گیلان و مازندران و ادارات کل شیلات استان در مجموع 38 نفر که از طریق روش سرشماری از آنان نظر خواهی شد. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات تحقیق پرسشنامه بود و روایی آن توسط پانل متخصصان احراز گردید و پایایی پرسشنامه‌های تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب میانگین بخشهای پرسشنامه ویژه تولید‌کنندگان 73 درصد و پرسشنامه کارشناسان و مدیران تعاونی‌ها میانگین ضریب کرونباخ آلفا78 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین دانش فنی فعلی بیش از 70 درصد تولید‌کنندگان ماهیان گرم آبی در استان‌های گیلان و مازندران در حد متوسط به بالا می‌باشد. نیازهای آموزشی تولید کنندگان ماهیان گرم آبی با میزان درآمد و دانش و آگاهی آنان رابطه معنی‌داری نشان داد. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت بهداشت و بیماریها در مزارع پرورش ماهیان گرم آبی، مدیریت آب و مکان یابی و احداث مزارع پرورشی ماهیان گرم آبی از دیدگاه تولید‌کنندگان، کارشناسان و مدیران تعاونی‌ها از اولویت آموزشی بالای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Need Assessment of fish (cammon carp)culture Agent members in Guilan&mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • H. Alipour.
  • M. Touraji.
چکیده [English]

The main objective of this study is an investigation of educational needs of fish is cammon carp
Proudation cooperatives and effective factors on mentioned educational needs .This research was
applicable from objective point of view and descriptive-correlation method considering its
method, which has been done with survey approach. The statistical population is the members of
the fish is cammon carp Proudation cooperatives in Guilan&mazandaran Province which were
included 2235 persons. Among this population, 160 persons were selected using Cochran formula
and proportional stratified random sampling method. . Managers production Which were 19
production cooperatives in the province, was census through the survey method Meanwhile, the
total number of 38 experienced experts in fishculture of Guilan & mazandaran provinces
Fisheries Researeach organization .The main tool for data collection was questionnaire and its
reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient, The main tool for data collection
survey questionnaire and its reliability by a panel of experts confirmed were valid questionnaire
study using the alpha coefficient to mean parts inventory intensive manufactures 73% and
surveys of experts and managers of cooperatives by Cronbach’s alpha coefficient of 78% was
calculated
More than 70 percent of the average of the current knowledge of warm water fish production in
Guilan and Mazandaran is moderate to high. Educational needs of producers fish in warm- water
showed a significant relationship between income level and their knowledge. Results showed that
the management of health and diseases in warm-water fish farms, fish farms, water management,
and site selection and construction of warm water from the producers' point of view, experts and
managers of cooperatives is the educational priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish Culture
  • need assessment
  • Warm water Cooperatives
  • Producers
  • Production Management
  • Warm Water Fish