بررسی تغییر فاکتورهای ایمنی هموسیت کل (Total Hemocyte Count) و پروتئین پلاسما کل (Total Protein Plasma) در میگوی پاسفید غربی آلوده به مونودون باکولوویروس(MBV)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تغییرات فاکتورهای ایمنی هموسیت کل(THC) و پروتئین پلاسما کل (TPP) در میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) آلوده به بیماری مونودون باکولوویروس(MBV)(Monodon baculovirus) ، تعداد 360میگو جوان پاسفید غربی با میانگین وزنی 7 تا 12 گرم از استخرهای پرورشی پژوهشکده‌ میگوی کشور تهیه و به مدت دو روز درمحل آزمایشگاه به منظور رفع استرس های محیطی وآداپته شدن بامحیط نگه داری شدند.این میگوها از لحاظ عفونت ویروسی قبل از انجام مطالعه به صورت تصادفی مورد آزمایش قرار گرفته و عدم ابتلا آنها به بیماریهای شایع از قبیل WSSV,TSV,IHHNV,MBV,HPV,NHP در مراکز تکثیر و پرورش به وسیله تست PCR مورد تائید قرار گرفت. یک گروه 60 تایی میگو به عنوان تیمار برای مواجهه با ویروس از طریق غذا با سه تکرار و گروه دیگر به عنوان کنترل با سه تکرار در نظر گرفته شد.پس از مواجهه سازی نمونه گیری جهت آزمایشات مختلف و در ساعات 0،12،24،48،96 ساعت صورت گرفت.آزمایش PCR با استفاده از کیت IQ2000 وجود ویروس را در گروه تیمار تایید نمود در حالیکه گروه کنترل عاری از آلودگی بود. تهیه همولنف از میگوها و ارزیابی THC و TPP در ساعات مورد نظر صورت گرفت و نتایج حاصل نشان داد که تفاوت معنی داری در بین گروه های کنترل و تیمار وجود داشت(P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Total Hemocyte Count and Total Protein Plasma in Shrimp Litopenaeus vannamei infected with Monodon baculovirus

نویسندگان [English]

  • M. Afsharnasb
  • Z. Shojaei
  • A. Dashtyannasab
چکیده [English]

The investigation of Total Hemocyte Count (THC) and Total Protein Plasma (TPP) in shrimp
juvenile Litopenaeus vannamei that exposed with Monodon Baculovirus (MBV) was carried
out. Three hundred and sixty shrimps with average weight 7 to 12 g were selected from Heleh
site in Bousher province and transported to Iran Shrimp Research Institute. The shrimp was
acclimated during two days for stress reduction and adaptation. The shrimps were cheeked by
PCR for WSSV, MBV, HPV, TSV, IHHNV and NHP and the result showed they are free of
these diseases. The experiment was designed with selected 60 shrimps in triplicate as
treatment and exposed with MBV during 12 hours and control group with triplicate without
exposing with MBV. The hemolymph was withdrawn from abdominal segments of samples
for measuring THC and TPC evaluation at designed hours (0, 12, 24, 48, 72 and 96). The
PCR test confirmed the MBV in treatment and the control were free of viruses. The results
showed that the difference of THC and TPP value between treatment and control group
during the experiment was significant (P < 0.05). This finding can be used for assessing the
health of shrimp culture and prevention of MBV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monodon baculovirus
  • Litopenaeus vannamei
  • Total Hemocyte Count
  • Total protein