سمیت تغذیه‌‌ای کلوئید نانو‌ذرات نقره در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

به‌منظور مطالعه سمیت تغذیه‌‌ای کلوئید نانو‌ذرات نقره در قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان، ابتدا ماهیان به مدت 5 هفته با جیره‌های غذایی محتوی 0، 20 و 50 میلی‌گرم در کیلوگرم نانو‌ذرات نقره و سپس به مدت یک هفته با جیره‌های فاقد نانو‌ذرات تغذیه شدند. طی این مدت رشد ماهیان و نیز انباشتگی و زدایش نقره در بافت های کبد، کلیه، دستگاه گوارش و ماهیچه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دوز بالای نانو‌ذرات نقره در جیره غذایی ماهیان باعث کاهش اشتها و رشد ماهیان می‌شود. همچنین تغذیه ماهیان با غذای محتوی نانو‌ذرات نقره (بویژه در دوز بالاتر) باعث افزایش انباشتگی نقره در بافت‌های ماهیان می‌شود (غلظت نقره در کبد>کلیه>دستگاه گوارش>ماهیچه). هر چند یک هفته‌‌ای در نظر گرفته شده برای زدایش نانو‌ذرات از بافت های ماهیان کافی نبود، اما باعث تغییراتی در انباشتگی نقره در اندام‌های مختلف ماهیان گردید. اثرات مشاهده شده بر‌ اثر تغذیه ماهیان با جیره محتوی نانو‌ذرات نقره، نشان داد که بلع نانو‌ذرات ممکن است باعث تأثیر بر سلامت ماهیان اثر منفی بگذارد. بنابر این جلوگیری از ورود این مواد جدید به چرخه غذایی آبزیان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary toxicity of colloidal silver nanoparticles in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • S. A. Johari
  • S. Hosseini
چکیده [English]

To evaluate the dietary toxicity of colloidal silver nanoparticles (AgNPs) in rainbow trout, fish
were fed with diets containing 0, 20 and 50 mg.kg-1 of AgNPs for 5 weeks and then were fed free
nanoparticles diet for a week. During this period, fish growth, as well as silver accumulation and
elimination in liver, kidney, gastrointestinal tract and muscle were studied. According to our results,
high doses of AgNPs in the fish diet decreased appetite and fish growth. In addition, feeding fish
with the diet containing AgNPs (especially at higher doses) increases the accumulation of silver in
fish tissues (silver concentration in liver> kidney> gastrointestinal tract > muscle). Although, a oneweek
period considered for elimination of nanoparticles from fish tissues were not enough
however, caused some changes in the accumulation of silver in different organs of the fish.
Observed effects due to fish feeding with diets containing silver nanoparticles, suggests that
nanoparticle ingestion could affect the fish health. Therefore, preventing the entry of these new
materials into the food chain of aquatic organisms seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Dietary toxicity
  • Aquatic nanotoxicology
  • Silver nanoparticles
  • Accumulation