بررسی اثرات فیتو استروژنی عصاره بابونه ((Matricaria recutita بر رشد ورسیدگی اووسیت های ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

نویسندگان

چکیده

عصاره بابونه منبع غنی از فیتو استروژن ها است، این ترکیبات خواص آنتی اکسیدانی، ضد سرطان و استروژنیک دارند. در این تحقیق اثر عصاره بابونه بر رشد و رسیدگی اووسیت ها، در ماهی گورامی ماده نابالغ بررسی گردید. بدین منظور 60 قطعه ماهی ماده نابالغ گورامی با میانگین وزن 3-2 گرم در 6 گروه تیماری مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار ها در قالب طرح آزمون کاملا تصادفی و با دوز های مختلف گیاه بابونه (10-20-30-50 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن ماهی) به همراه گروه شاهد (بدون تزریق) و گروه کنترل اتانولی (تزریق حلال) و با 3 تکرار، تحت آزمایش قرار گرفتند. مراحل آداپتاسیون ماهی ها به مدت 3 روز به طول انجامید. تزریق عصاره به مدت 20 روز، در10 نوبت به صورت یک روز در میان صورت پذیرفت. سه روز پس از پایان آزمایش ماهیان در هر تیمار بیهوش و پس از توزین و سنجش وزن تخمدان، مراحل پاساژ بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین–ائوزین جهت مطالعات هیستولوژیک انجام شد. در نهایت ساختار بافت شناسی تخمدان و میانگین درصد شاخص گنادی ماهیان تحت تیمار با گروه کنترل مقایسه گردید. بررسی نتایج حاصل از میانگین درصد شاخص گنادی، اختلاف معناداری بین گروه شاهد و گروه کنترل اتانولی نشان نداد (0.05 p>). بررسی ها نشان داد که میانگین درصد شاخص گنادی ،با افزایش دوز عصاره بابونه، سیر صعودی داشته است که این امر در تیمار چهارم (دوز mg/kg50) به شکل بارزتری خود را نشان داد. همچنین تفاوت بین قطر اووسیت ها با افزایش دوز عصاره بابونه مشاهده گردید ودر مقایسه با گروه شاهد اختلاف آن معنی‌دار بود است (0.05p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of phytoestrogens Matricaria recutita on growth, maturation of oocytes in the three spot gourami (Trichogaster trichopterus)

نویسندگان [English]

  • T. Naji
  • H. Hossenzadeh Sahafi
  • M. Saffari
چکیده [English]

Chamomile is a rich source of phytoestrogens these compounds have antioxidant, anticancer . In
this study, the effects of chamomile on growing oocytes in immature female gourami fish were
examined. Thus 60 immature female gourami fish with an average weight of 2-3 g of 6-treated
group were analyzed. Treatments in a completely randomized experimental design with a dose of
chamomile (10-20-30-50 mg/kg fish) along with control (no injection) and ethanol control (solvent
injection) and with three replicates were tested. The fish adaptation to the environment lasted 3
days. The extract injections were done for 20 days, in 10 periods, every other day. In order to
histological study ,three days after end of the experiment, the ovarian tissue was removed and
weighed, tissue processing and staining steps done with hematoxylin- eosin . At last the
histological structure of the ovaries and the average percentage of treated fish gonadal indices were
compared with the control group. According to our results of gonadal index, there was no
significant difference between the control groups with receiving Ethanol (p>0.05). Histological
results showed that increasing the dose of chamomile extract accelerate oocyte maturation in three
spot gourami . This is the fourth treatment (dose, mg / kg 50) to show its obvious. The difference
between oocyte diameter was observed with increasing doses of Chamomile and in comparison
with the control group, the difference was significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matricaria recutita
  • Trichogaster trichopterus
  • Gonadal index
  • phytoestrogen