معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن ، نیکل) در خور موسی

نویسندگان

چکیده

به منظور جداسازی سویه های باکتریایی مقاوم به فلز آهن و نیکل، نمونه رسوبات از پنج ایستگاه در خور موسی بر روی محیط کشت BHI agar واجد ppm 1000 آهن و ppm 50 نیکل کشت داده شد .توانایی تحمل پذیری سویه‌های جدا شده به فلز آهن در محیط BHI با توالی غلظت ppm15000-1000 وفلز نیکل با توالی غلظت ppm25000-100 ارزیابی گردید و مقاومترین سویه ها گزینش و حداقل غلظت فلزی مهارکننده رشد(MIC) و حداقل غلظت فلزی کشنده (MBC) سویه‌های منتخب بررسی گردیدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از میان 16 سویه جدا شده مقاوم به نیکل و 12 سویه مقاوم به آهن، 2 سویه منتخب16، باسیلوس سابتیلیسBacillus subtilis) ) وسویه منتخب 7 میکروکوکوس ( Micrococcus sp. ) به ترتیب دارای حداقل غلظت فلزی مهار کننده رشد (MIC) وحداقل غلظت فلزی کشنده (MBC)با مقادیر (ppm29800، 29700) و (ppm26500، 26300 ) به نیکل ارزیابی شد. حداقل غلظت فلزی مهار کننده رشد (MIC) آهن قابل بررسی نبود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان کاهش نیکل توسط سلول زنده باسیلوس سابتیلیس در محیط دارای ppm194 و ppm71 نیکل پس از72 ساعت به ترتیب 7/16 و 63 درصد و در مورد میکروکوکوس (.( Micrococcus sp در محیط دارای ppm 158 پس از 50 ساعت 4/8 درصد است و بیومس مرده با سیلوس سابتیلیس پس از 2 ساعت در محلول حاوی ppm 59 نیکل قادر به کاهش 6/40 درصد نیکل و در محلول حاوی ppm46 و ppm792 آهن به ترتیب قادر به کاهش21 درصد و 4 4 درصد آهن است. نتایج آنالیز مولکولی نشان داد، باکتری باسیلوس سابتیلیس جدا شده در این تحقیق با توانایی حذف نیکل و آهن کاندیدای مناسبی جهت استفاده در محیط های آبی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduce of metallic pollutant reducing bacteria (Fi , Ni) in

نویسندگان [English]

  • M. Ramin
  • M. Doustdar
چکیده [English]

In order to isolate bacterial strains resistant to iron and nickel, deposit samples were collected from five stations in Musa Bay and cultured on BHI agar medium containing 1000 ppm of iron and 50 ppm of nickel. Endurance threshold of strains isolated to different concentrations of iron (1000- 15000 ppm) and nickel (100- 25000 ppm) in BHI broth medium were evaluated, the most resistant strains were selected and MIC and MBC were determined. Results of the current study demonstrated that among 16 and 12 resistant strains to nickel and iron, two selected strains (Bacillus subtilis and Micrococcus sp. ) as the most resistant strains had MIC and MBC (29700 and 29800 ppm) and (26300 and 26500 ppm ), respectively, Iron’s MIC was not assessed. Results of atomic absorption analysis demonstrated that the highest amount of nickel reduction in a medium with concentration of 194 ppm and 71 ppm were 16.7% and 63% after 72 hours by selected strain of Bacillus subtilis respectively, and in a medium containing 158 ppm iron, after 50 hours 8.4% by selected strain 7, while dead biomass of strain 16 reduced nickel to the amount of 40.6% and it reduced 21% and 4% of iron in solutions with 46 ppm and 792 ppm of iron. Results of molecular analysis demonstrated that strain 16 was Bacillus subtilis. In addition, Bacillus subtilis being isolated in this study with ability of nickel and iron removal is an appropriate candidate to be used in aquatic environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus subtilis
  • Micrococcus sp
  • Fe
  • Ni
  • Musa Bay