بررسی شکوفایی جلبکی مضر(کشند قرمز) Cochlodinium polykrikoides درآبهای خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در ادامه پایش شکوفایی جلبکی مضر Cochlodinium polykrikoides طی سالهای 1389و 1390 درآبهای خلیج فارس انجام گردید. در استان هرمزگان رده دیاتومه‌ها و دینوفلاژله ‌ها بالاترین فراوانی پلانکتون گیاهی را داشت. آنالیز واریانس اختلاف میان نوترینت ها را در بخش های سه گانه استان نشان نداد( P>0/05 )، اما در ماه های بررسی تفاوت معنی دار بود(P< 0/05). شکوفایی گونه کوکلودینیوم بیشتر در بخش مرکزی و طی فصل بهار و سپس در بخش شرقی و طی تابستان حادث شد، اما مرگ و میر ماهی درپی نداشت.در استانهای بوشهر و خوزستان شکوفایی جلبکی گونه کوکلودینیوم رخ نداد.در استان بوشهر چهار رده باسیلاریوفیسه ، سیانوفیسه ،دینوفیسه و هاپتوفیته شناسایی شدند. بیشترین فراوانی فیتوپلانکتونی در مهر ماه 1389 به دلیل میزان 88.80 درصدی گونه Phaocystis sp. بویژه در ایستگاه بوشهر ، عسلویه و کبگان بود.آنالیز واریانس ، نشان داد که میزان نوترینت ها بجز آمونیاک در ماه‌های مختلف دارای اختلاف می باشند (P< 0/05).در استان خوزستان دیاتومه ها ، دینوفلاژله ها و سیانوفیسه ها به ترتیب تنوع فیتوپلانکتونی را تشکیل داد.آنالیز واریانس نشان داد، فقط مقادیر آمونیاک در ایستگاههای نمونه برداری دارای اختلاف آماری می‌باشد (P< 0/05) ، دامنه تغییرات نوترینت ها در محدوده نرمال آبهای دریایی و نسبت N:P محاسبه شده در تمامی ماهها پایین تر از نسبت Redfield(16:1) بود،که نشان میدهد شرایط برای بروز شکوفایی گونه کوکلودینیوم مهیا نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Harmful Algal bloom (Red tide) of Cochlodinium polykrikoides in the Persian Gulf of Iran

نویسندگان [English]

 • Gh. Zarshenas
 • A . Motalebi
 • F. Mohsenizadeh
 • S. Dehghan
 • F. Serraji
 • K. Rohani
چکیده [English]

The monitoring of the harmful bloom of Cochlodinium polykrikoides in the northern Persian Gulf was
studied during 2010 to 2011. The results revealed that in the waters of Hormozgan Province, the Diatoms
and Dinoflgellates had the highest frequency. No significant difference was found for amount of nutrients
in three sub- regions. The bloom of C. polykrikoides was higher in central sub-region in spring and was
occurred in the eastern sub-region in summer, but no mortality of fishes was recorded. In Bushehr
Province, four classes of Bacillaryophyceae, Cyanophyceae, Dynophyceae and Prymnesiophyceae were
determined. Furthermore significant different values of nutrients were recorded. In waters of Khuzestan
Province, different values of NH4 were measured for different months. In total, the measured ratio of N: P
in all months were lower than Redfield Ratio (16:1) in which subsequently the environmental condition
was not suitable for bloom of C. polykrikoides.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Harmful algal
 • Bloom
 • Cochlodinium polykrikoides
 • Nutrients
 • Persian Gulf