بررسی ریخت‌شناسی و بافت‌شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

غده رکتال به عنوان یکی از اندام‌های مهم تنظیم‌کننده مایعات درونی بدن کوسه ماهیان، دارای ویژگی‌های مختص گونه‌ای می‌باشد که به اندازه کوسه وابسته‌ است. برای انجام این تحقیق تعداد 36 قطعه گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) در دو فصل پاییز و بهار از خور درویش در شمال غربی خلیج فارس با استفاده از تور گوشگیر صید شدند. پس از توزین، بیومتری و شماره‌گذاری کوسه-های صید شده، غده‌های رکتال کوسه‌ها از قسمت انتهای لوله گوارش خارج و وزن آن‌ها نیز اندازه‌گیری شد. همچنین، بلافاصله جهت تثبیت در محلول ثبوتی بوئن قرار داده شدند. سپس از نمونه‌ها به روش معمول پارافینه، برش‌های میکروسکوپی به ضخامت 5 میکرومتر تهیه شده و مورد رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین قرار گرفتند. نتایج ریخت‌شناسی کوسه نشان داد که اندازه غده در بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (05/0p)، که به نظر می‌رسد به دلیل بالاتر بودن نسبت سطح انتشار یون‌ها به درون بدن در کوسه‌های کوچکتر می‌باشد. علاوه بر این، با توجه به مقایسه نتایج بدست آمده از هر دو فصل، می‌توان نتیجه گرفت که وزن غده رکتال در گربه کوسه لکه‌دار مستقل از جنس و فصل تولیدمثل می‌باشد. مشاهدات میکروسکوپی نیز چهار بخش غده رکتال شامل: ناحیه کپسولی و تحت کپسولی، لایه بیرونی توبول‌های شعاعی، لایه درونی توبول‌های منشعب و کانال مرکزی را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Histological characterization of rectal gland in the Brown banded Bamboo shark (Chiloscyllium punctatum) from the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • R Alimi
  • A Savari
  • A Movahedinia
  • M Zakeri
  • N Salamat
چکیده [English]

Rectal gland is an important organ for osmoregulation in the sharks, and has species-specific features which are dependent on fish size. In this investigation, 36 individual of Brown banded Bamboo sharks (Chiloscyllium punctatum) were caught from Dervish's Creek located at the northern of Persian Gulf in both autumn and spring seasons. After weighting, biometry, sex determination and the numbering of sharks, the rectal gland were removed and weight were measured and then immediately fixed in Bouin’s solution. Histological sections of 5 micrometers were prepared and stained with Hematoxylin and eosin and then studied by using light microscope.The morphological results showed that about the size of the rectal gland, there was no significant difference between males and females (p>0.05) but the smaller sharks have larger rectal glands in proportion to their body size comperated to larger sharks (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Histology
  • Rectal gland
  • Brown banded Bamboo shark
  • Persian Gulf