تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه ی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در مناطق بندرلنگه، هرمز، هنگام و کلاهی صورت گرفت. در پژوهش حاضر تاثیر عوامل محیطی فصل، جنسیت و اندازه (طول کل و وزن بدن) بر میزان تجمع عناصر سرب و کادمیوم در ماهی طلال در این مناطق مورد بررسی قرار گرفت. سپس غلظت عناصر سرب و کادمیوم در بافت عضله به منظور مصارف انسانی با استانداردهای جهانی مقایسه گردید. بدین منظور نمونه برداری در دو فصل زمستان و تابستان صورت پذیرفت. اندازه گیری غلظت فلزات اندامهای مورد مطالعه توسط روش هضم خشک و با کمک دستگاه جذب اتمی (AA) انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که از لحاظ عنصر سرب و کادمیوم درکبد و عضله ماهی طلال در بین مناطق (بندرلنگه، هرمز، هنگام و کلاهی) از نظر آماری اختلاف معنی دار وجود دارد .(p0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of heavy metal (lead and cadmium) concentrations in liver and muscle tissue of Indian mackerel (Rastrelliiger Kanagurta) in Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • R Chakeri
  • M.M Sajadi
  • E Kamrani
  • N Aghajari
چکیده [English]

This study was conducted to compare heavy metal concentrations including lead and cadmium in liver and muscle tissues of Indian mackerel (Rastrelliiger Kanagurta) in Bandar Lengeh, Hormoz island, Hengam island and Kolahi regions. In current research, the influence of season, sex and size (length and weight) on Pb and Cd concentrations in Indian mackerel was investigated in these areas. Then Lead and cadmium concentrations in muscle tissues were compared with international standards for human consumption. Sampling was performed in summer and winter. Metal concentrations of organs were assessed by dry digestion method and atomic absorption spectrometer (AAS). Results showed that there are statistically significant differences between concentrations of lead and cadmium in liver and tissues of the fish in these regions (Bandar Lengeh, Hormoz, Hengam and Kolahi) (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian mackerel (Rastrelliiger Kanagurta)
  • Lead
  • Cadmium