شناسایی و فراوانی کفزیان مصب رودخانه های منتهی به دریای خزر در استان گیلان

نویسندگان

چکیده

   دریای خزر با توجه به موقعیت جغرافیایی و عوامل ارزشمند زیستی وغیرزیستی خود،  یکی از منحصربفردترین دریاچه های بسته جهان بشمار  که بر اساس مطالعات گذشته قسمت اعظم آبزیان آن را بی مهرگان کفزی تشکیل می دهند. علی رغم اهمیت محیطهای مصبی ، مصب رودخانه های شمال کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. 

  در این تحقیق کفزیان ناحیه مصبی 18 رودخانه منتهی به دریای خزر در استان گیلان بررسی شدند. در مصب هر رودخانه 8 ایستگاه تعیین و طی سه دوره زمانی زمستان 1387 ،  بهار و  تابستان 1388 بوسیله دستگاه ون وین گراب نمونه برداری شدند. در آزمایشگاه گروههای کفزیان بصورت کیفی و کمی در حد جنس یا گونه مورد بررسی قرار گرفتند. 

  نتایج بررسی حضور 15 رده یا راسته ماکروبنتوزی متعلق به  36 خانواده را نشان داده است. بیشترین جنس متعلق به خانواده Chironomidae با 26 جنس بوده و 43  جنس نیز از سایر خانواده ها شناسایی گردید.

بررسی نمونه ها نشان داد که  نوسانات فراوانی جنس Stenogammarus  از دوجور پایان در تمام فصول  تقریبا نرمال بوده در حالیکه طی زمستان 1387 و بهار 1388 جنسهای Eukifferiella ،Cricotopus ،Limnodrilus  و Streblospio  فراوانی قابل توجهی داشته  و طی بهار و تابستان  1388 فراوانی نرم تن دو کفه ای Cerastoderma بالاتر نشان داده است.

در این مقاله تغییرات فراوانی کفزیان در ارتباط با خصوصیات زیست شناسی گونه ها و تغییر شرایط محیطی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroinvertebrate study of Caspian Sea river estuaries in Guilan province

نویسندگان [English]

  • A. Mirzajni
  • E. Yosefzad
  • M. Sayad Rahim
  • Y. Zahmatkesh
  • S.Gh. Gorbanzadeh Zaferani
  • O. Sedigi Savadkohi
چکیده [English]

Macrobenthos were performed the main group of the Caspian Sea funa while they have not completely
attentived espacilly in estuaries environoments. In this survey were studied eghiteen river estuaries in Guilan
province off Caspian Sea southwest. The macroinvertebrate sampling was conducted seasonally at egith
station during winter 2009 to summer 2009. The macrobenthos organisms were sorted and identified as
possible level in genus or species. The results presented fifteen orders including thirty six families. The most
presentation of genus belongs to Chironomidae family with twenty six genus while others were included
forthy three genus. The Stenogammarus genus had the normally distribution between seasons while the
most abundance was linked to Eukifferiella and Cricotopus during winter and spring 2009 nearly same as
Streblospio and Limnodrilus. The Cerastoderma was showed a high percentage with decresing of others
especially during summer 2009. In this paper have been described the fluctuation of benthic aboundance
according to biological characteristic and the environoment degradation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • river estuary
  • Macrobenthos
  • identification and abundance