اثر مکمل گیاهی سنگروویت بر رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه‌ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

چکیده

امروزه، فرآورده­های گیاهی به­عنوان گروه جدیدی از محرک­های رشد، یک روش تغذیه­ای جایگزین برای محرک­های رشد آنتی­بیوتیکی در آبزی­پروری فراهم نموده­اند. این مطالعه به­منظور بررسی اثرات سطوح مختلف سنگروویت (0، 05/0، 1/0 و 15/0 %) بر رشد، برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و توان تحمل شوری در کپور معمولی (117/0±62/2 گرم) انجام شد. بعد از 45 روز تغذیه، نتایج نشان داد که عملکرد رشد شامل؛ افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با سنگروویت در مقایسه با گروه شاهد بهبود یافت، امّا بین آن­ها تفاوت معنی­داری وجود نداشت (05/0<p). بین پارامترهای بیوشیمیایی در ماهیان تغذیه شده با سنگروویت نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی­داری وجود داشت (05/0>p). کمترین مقدار کلسترول در گروه 05/0% و بیشترین سطح پروتئین کل در گروه 15/0 % سنگروویت مشاهده شد. همچنین، بیشترین مقدار گلوکز در تیمار شاهد مشاهده شد. به­منظور تعیین اثر مکمل گیاهی بر مقاومت به تنش شوری، بعد از 45 روز تغذیه، تنش شوری انجام شد. به منظور سنجش هماتوکریت، خون­گیری طی ساعات 24، 72، 120 و 168 بعد از تنش انجام شد. میزان هماتوکریت در بین تیمارها اختلاف معنی­داری داشت (05/0>p). در روز سوّم بعد از تنش، میزان هماتوکریت در همه گروه­ها کاهش یافت. بازماندگی و مقاومت به تنش شوری تحت تأثیر مکمل غذاای سنگروویت قرار نگرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سنگروویت به جیره ماهی می­تواند عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی خون بچه­ماهیان کپور معمولی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of herbal supplement of sangrovit on growth, blood biochemical parameters, survival and resistance to salinity stress of Cyprinus carpio fingerlings

نویسندگان [English]

  • M.R. Imanpoor
  • Z. Salaghi
  • Z. Roohi
  • A. Beikzadeh
  • A. Davoodipoor
چکیده [English]

Nowadays, herbal products as a new class of growth promoters that provide an alternative feeding strategy to
replace antibiotic growth promoters in aquaculture. This study was conducted to investigate the effects of
different levels of sangrovit (0, 0.05, 0.1 and 0.15 %) on growth, some of blood biochemical parameters,
survival and salinity tolerance capacity in Cyprinus carpio (2.62±0.117 gr). After 45 days of feeding, results
showed that growth performance including of weight gain and % specific growth rate improved which fish
fed whit sangrovit compared with to control group, but there was no significant differences in growth
parameters which fish fed with herbal supplement compared to control group (P>0.05). There were
significant differences in biochemical parameters in fish fed with sangrovit compared to the control group
(P<0.05). The lowest level of cholesterol was observed in 0.05 % group and the highest level of total protein
was observed in 0.15 % group. The highest levels of glucose observed in control treatment. In order to
determine the effect of the herbal supplement on resistance to salinity stress, salinity stress was carried out
after 45 days of feeding. Blood samples were obtained at 24, 72, 120 and 168 hours after stress. Hematocrit
had significant difference in each groups (P<0.05). On the third day after stress, hematocrit levels were
decreased in all treatments. Survival and tolerance to salinity stress challenge remained unaffected by dietary
supplementation of sangrovit. The results of this study showed that addition of sangrovit to fish diet can
improve growth performance and blood biochemical parameters of common carp fingerlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth performance
  • Blood
  • Sang rovit
  • Stress
  • common carp