تاثیر تراکم و وزن رهاسازی بر روی میزان رشد و تولید ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus L. )

نویسندگان

چکیده

تعداد تقریبی ده هزار عدد بچه ماهی کفال خاکستری با میانگین وزن 280 میلی گرم و طول 3/28 میلی متر از آبهای ساحلی دریای مدیترانه کشور مصر تامین گردید. در سال اول پرورش تراکم ذخیره سازی در دو استخر 5000 عدد و در دو استخر دیگر 10000 عدد در هکتار بود. سال دوم پرورش دو گله ماهی یکی با میانگین وزنی 80 گرم ( ماهیان پرورش یافته با تراکم 10000 عدد در هکتار) و دیگری با میانگین وزنی 115 گرم ( ماهیان تراکم 5000 عدد در هکتار)، با تراکم 2000 و 2500 عدد در هکتار در استخر های 2500 متر مربعی ذخیره سازی شدند. غذادهی دو بار در روز( ساعت 8 و 14 ) صورت گرفت. میزان تغذیه روزانه 5-7 درصد بیوماس استخر ها در نظر گرفته شد.پس از هفت ماه پرورش میانگین طول و وزن ماهیان در تراکم 5000 به 1/21 سانتی متر و 7/113 گرم  و این میانگین برای تراکم های 10000 عدد در هکتار 6/19 سانتی متر و 6/86 گرم برآورد گردید. میانگین درصد بقاء در سال اول پرورش در استخر ها وتراکم های مورد آزمایش 77 درصد برآورد گردید.میانگین FCR در تراکم 5000 و 10000 در هکتار به ترتیب 4/3 و 9/3  بوده است. سال دوم پس از حدود شش ماه پرورش در استخر های خاکی میانگین وزن نهایی ماهیان در استخر های 9 ( وزن اولیه 115 گرم و تراکم 2000 عدد) ، 10              ( وزن اولیه 80 گرم و تراکم 2000 عدد) ، 11 ( وزن اولیه 115 گرم و تراکم 2500 عدد) و 12 ( وزن اولیه 80 گرم و تراکم 2500 عدد) به ترتیب به 476.6 ،338.1 ،440 و 327 گرم برآورد گردید. میانگین در صد بقاء در تیمارهای مورد آزمایش 93 درصد بوده است. میانگین میزان ضریب تبدیل غذایی (FCR)1/3 برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of density and stocking weight on growth rate and production of grey mullet (Mugil cephalus L.).

نویسندگان [English]

  • S.A. Mirhashemi Rostami
  • K. Amini
  • M. Jorjani
چکیده [English]

Around ten thousands fries of Striped grey mullet (Mugil cephalus) with average weight and length of 280
mg and 28.3 mm respectively, imported in March 2008 from Egypt. The wild fries collected from
surrounding natural waters of Alexandria.They stocked in four earthen ponds (each with 2500 m2) located at
the Gomishan shrimp educational centre at late march in 2008. At the first year of culture the densities were
5000 and 10000 individuals per hectare and each treatment with two replicates. At second year, densities
changed with 2000 and 2500 individuals per hectares and each of the treatments divided fishes with average
primary weights of 80 and 115 grams.They fed twice a day at 8 AM and 2 PM and the amount was 5-7
percents of the fish existent biomass in each ponds.After seven months culture period, the average weight
and length of fish in treatment 5000 ind./hec. were 113.7 gr and 21.1 cm respectively and in treatment 10000
ind./hec. the average weight and length were 86.6 gr and 19.6 cm respectively. At first year the average
survival rate in different treatments was 77 percent. The average FCR in treatments 5000 and 10000 ind./hec.
were 3.4 and 3.9 respectively.At second years after six months culture the average weights in pond no. 9
(with primary weight 115 gr and density 2000 ind./hec) , pond no. 10 (with primary weight 80 gr and density
2000 ind./hec) , pond no. 11 (with primary weight 115 gr and density 2500 ind./hec) and pond no. 12 (with
primary weight 80 gr and density 2500 ind./hec) calculated as 476.6 ,338.1, 366.5 and 440 gr respectively.
The average survival rate and FCR were 93 % and 3.1 respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grey mullet
  • cultivation
  • Density
  • stocking weight