تأثیر جیره و بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) به منظور استفاده در آبزی پروری

نویسندگان

چکیده

کرم خاکی یکی از غذاهای زنده در صنعت آبزی پروری است که در دهه های اخیر توجه زیادی به آن شده است. با توجه به ارزش غذایی آن، با به کاربردن این ماده غذایی امکان بهینه سازی روند رشد، ماندگاری و زودرس نمودن بلوغ در پیش مولدین آبزیان پرورشی وجود خواهد داشت. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بسترهای مختلف بر رشد و تکثیر کرم خاکیEisenia) fetida) به منظور کاربرد در تغذیه آبزیان پرورشی پرداخته که با هفت تیمار (سه تکرار در هر تیمار) در قالب طرح کاملاً تصادفی، در شرایط کنترل شده گلخانه و با استفاده از جعبه های چوبی طی 4 ماه طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از : 1)‌ 100%کود گاوی (شاهد)، 2)70%کودگاوی+ 30% خاک اره چوب، 3) 60%کودگاوی +30% خاک اره چوب +10% پودر یونجه، 4) 60% کودگاوی+ 30% خاک اره چوب +10% سبوس گندم، 5) 60% کودگاوی+30% خاک اره چوب + 10% سبوس برنج، 6) 60% کودگاوی+ 30% خاک اره چوب +10% خاک و 7) 65%کودگاوی + 30% خاک اره چوب + 5 % ماسه ریز. در پایان آزمایش، تعداد و وزن کرم های بالغ و نابالغ و تعداد پیله در هر جعبه دقیقاً شمارش و توزین گردید. نتایج آزمایش نشان داد در تیمار(70% کود گاوی +30% خاک اره چوب) تعداد کرم بالغ، تعداد و وزن کل کرم ها افزایش معنی داری یافت) 05/0(p< اما تعداد پیله ها تفاوت معنی داری با گروه شاهد نداشت. بسترهای حاوی پودر یونجه، سبوس گندم یا سبوس برنج اختلاف معنی داری از نظر تعداد و وزن کل کرم نسبت به گروه شاهد نداشتند. تیمار حاوی خاک تأثیر معنی داری بر تعداد و وزن کل کرم و تعداد پیله ها نداشت، اگرچه تعداد کرم بالغ کاهش معنی داری یافت)05/0(p<. تیمارحاوی ماسه موجب افزایش بیش از دو برابری تعداد کرم بالغ، تعداد و وزن کل کرم و همچنین تعداد پیله ها شد             )05/0(p<. در این آزمایش از میان بسترهای آزمایشی، دو تیمار (65%کودگاوی+ 30% خاک اره چوب + 5 % ماسه) و (70%کودگاوی +30% خاک اره چوب)  به ترتیب مناسب ترین بسترها از نظر تعداد کل(بالغ و نابالغ)، وزن کل کرم و همچنین تعداد پیله کرم خاکی Eisenia fetida)) بودند و نسبت به بستر کودگاوی برتری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal and spatial variations in percentage cover of macroalgae on rocky shores in South of Caspian Sea (Astara to Babolsar)

نویسندگان [English]

  • A. Azarbayejani
  • S.K. Allameh
  • A. Sepahdari
چکیده [English]

The most important primary producers of rocky shores are macroalgae. The present study investigated the
temporal–spatial changes, the percentage of coverage and the influence of abiotic factors on macroalgae
on rocky shores of southern Caspian Sea. Ten sampling stations were selected in the natural and artificial
rocky shores from Astara to Babolsar. Sampling lasted for one year and took place every 2 months from
September 2013 to July 2014 using a 50×50 quadrate sampler. Epibenthic macroalgae consisted of 2
genus, Cladophora and Entromorpha, from green algae and one genus, Laurenica, from red algae. The
average water temperature, salinity, pH, dissolved oxygen and water conductivity were 16.48 °C,
9.87ppt, 8.27, 9.89 mg/l and 16.52 m/s, respectively. According to the results, the maximum algal
coverage was observed in September (70.50 %) and the minimum coverage was observed in January
(21.50 %). Results of one-way ANOVA indicated that the mean of algal coverage in various months of the
year were significantly different (P<0.05). One-way ANOSIM ecosystem similarity test indicated that the
coverage rates of the stations were homologous and similar. The results also showed that temperature has
a significant effect on macroalgae coverage ratio on rocky shores in the southern Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • ROCKY SHORES
  • macro algae