بررسی قابلیت انباشت نانوذرات اکسید روی در آرتمیا و انتقال تغذیه‌ای آن به ماهی دانیو گورخری (Danio rerio)

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر رهایش نانو مواد به محیط ‌زیست باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است. از طرفی این مواد می‌توانند دارای کاربردهای وسیع در بسیاری از زمینه‌ها و از جمله در آبزی‌پروری باشند. این مطالعه از یک طرف با هدف بررسی امکان غنی‌سازی آرتمیا با نانوذرات اکسید روی به منظور کاربرد احتمالی در آبزی پروری و از سوی دیگر با هدف بررسی انتقال این ماده از طریق زنجیره غذایی و تجمع زیستی آن در بدن ماهی دانیو گورخری به عنوان یک مدل آبزی انجام گردید. به منظور بررسی میزان انباشت و دفع نانوذرات اکسید روی در آرتمیا، ابتدا ناپلی‌ها به مدت 24 ساعت در معرض سوسپانسیون نانوذرات اکسید روی در غلظت‌های 1، 10 و 100 میلی‌گرم در لیتر قرار گرفتند و سپس به مدت 24 ساعت دیگر در آب فاقد نانوذرات قرار داده شدند. در مرحله بعد ماهیان دانیو گورخری ابتدا به مدت 21 روز با ناپلی‌های غنی شده با نانوذرات و سپس به مدت 7 روز با ناپلی‌های فاقد نانوذرات تغذیه شدند تا میزان انتقال تغذیه‌ای و رهایش روی از بدن ماهی‌ها مشخص گردد. انباشت روی در ناپلی‌ها و ماهی‌ها در دوره‌های انباشت و دفع با استفاده از دستگاه جذب اتمی سنجیده شد. نتایج نشان داد که ناپلی آرتمیا قابلیت بالایی در انباشت نانوذرات روی داشته و روی انباشته شده نیز با قابلیت بالایی به ماهی منتقل می‌شود. بر اساس نتایج، از طرفی می‌توان از فرایند غنی‌سازی آرتمیا با نانوذرات روی برای تأمین نیاز آبزیان به عنصر روی استفاده کرد و از طرف دیگر باید به خطر رهایش نانومواد به بوم‌سازگان‌های آبی و انتقال آن‌ها در طول زنجیرههای غذایی توجه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on accumulation potential of zinc oxide nanoparticles in Artemia and its trophic transfer to Zebrafish (Danio rerio)

نویسندگان [English]

  • S. A. Johari
  • Nemati T.
  • Dekani L.
چکیده [English]

Although nanomaterials have broad applications in many fields including aquaculture, their release into the environment has raised some concerns in recent years. This study was conducted to investigate the possibility of enriching Artemia with zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) for possible use in aquaculture on the one hand, and, on the other hand, to investigate the transfer of this material through the food chain and its accumulation in the body of zebrafish as an aquatic model. In order to evaluate the absorption and excretion of ZnO-NPs in Artemia, nauplii were exposed to concentrations of 1, 10 and 100 mg/L ZnO-NPs suspension for 24 hours and then placed in the nanoparticles-free water for another 24 hours. The zebrafish were then fed with ZnO-NPs enriched nauplii for 21 days, followed by feeding on nanoparticles-free nauplii for 7 days to determine trophic transfer as well as excretion of nanoparticles from the fish body. The accumulated zinc over the periods of absorption and excretion in nauplii and fish were measured using atomic absorption spectrophotometer. The results showed that Artemia nauplii had high potential for accumulation of ZnO-NPs, while accumulated zinc had high potential for transfer to fish. Based on the results, Artemia can be enriched with ZnO-NPs so that the needs of fish to zinc can be met. However, the risk of nanomaterials release into the aquatic ecosystems and their trophic transfer along the food chain should be considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia salina
  • Danio rerio
  • Trophic Transfer
  • Zinc oxide nanoparticles