ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی در تالاب انزلی طی سالهای 90-1389

نویسندگان

چکیده

فیتوپلانکتون ها از تولیدکنندگان اولیه بسیار مهم تالاب انزلی میباشندکه نقش قابل توجهی در کیفیت آب این اکوسیستم داشته و توالی و تراکم آنها پیوسته نیاز به مطالعه دارد .این بررسی در 6 ایستگاه و در دوره زمانی اسفند1389 تا بهمن1390بصورت ماهانه انجام شد. براساس نتایج 67 جنس از شاخه های  Bacillariophyta(22 جنس)، Chlorophyta (26 جنس)، Cyanobacteria (9 جنس)، Euglenophyta (5 جنس)، Chrysophyta (1 جنس)، Dinoflagellata (2 جنس)، Cryptophyta (1 جنس) وXanthophyta (1جنس )  مورد شناسایی قرارگرفتند. نتایج نشان دادکه فراوانی فیتوپلانکتونی در ایستگاههای سرخانکل وکرکان به ترتیب با میانگین سالانه 6/5 ±4/24 و4/5 ± 4/20 میلیون سلول در لیتربیشترین مقدار بوده است. شاخه Bacillariophyta خصوصا جنس  Cyclotella درتمامی ایستگاهها غالب بوده اما در ایستگاه کرکان فراوانی زیاد Cyanobacteria با جنس غالبOscillatoria از تیرماه تا اواسط آبانماه باعث شده که میانگین سالانه این شاخه بیش از Bacillariophyta باشد، که احتمالا ناشی از بار مواد مغذی کمتر در این ناحیه می باشد.  بطورکلی میانگین فراوانی فیتوپلانکتونی در شهریور بیش از ماههای دیگر و در آذرکمترین مقدار بوده است. تعداد جنسهای شناسایی شده و تنوع جنس در این بررسی کمتر از مطالعات قبلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phytoplankton population structure of the Anzali wetland (2010 and 2011)

نویسندگان [English]

  • M. Fallahi
  • M. Makaremi
  • S. Khatib
چکیده [English]

Phytoplankton groups are very important producers in the Anzali wetland having a significant role in the quality and need to be constantly studied in term of their sequence and density. This survey was conducted at   6 stations between March 2011 and February 2012. According to the results, 67 different genera (22 Bacillariophyta, 26 Chlorophyta, 9 Cyanobacteria, 5 Cryptophyta, 1 Euglenophyta, 2 Chrysophyta, 1Dinoflgellata and 1 Xanthophyta) were identified. Most observed in Sorkhankol and Karkan stations with the annual average of 24.4±5.6 and 20.4± 5.4 cells/ liter respectively. The Bacillariophyta particularly Cyclotella was dominant in all of the stations, but high abundance of Cyanobacteria in Karkan station from July to mid-Octobercaused the annual average of this phylum to be more than Bacillariophyta. The highest and lowest phytoplankton abundances were observed in September and December, respectively.The number of phytoplankton genera and diversity in this study were less than previous studies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • diversity
  • Abundance
  • Anzali Wetland