مقایسه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی و فراوانی انگل های پریاخته ماهی شوریده Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) در استان‌های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور مقایسه و  بررسی انگل های پریاخته ماهی شوریده در آب های خلیج فارس و دریای عمان انجام شد. در مجموع 318 عدد ماهی به صورت فصلی توسط تور گوشگیر، ترال کف و قلاب از تابستان 92 تا بهار 93 از سه استان خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صید شدند. نمونه ها بلافاصله منجمد شده و به آزمایشگاه منتقل شدند پس از اندازه گیری طول و وزن، بررسی های انگل شناسی بر روی اندامهای داخلی و خارجی ماهیان انجام شد. در مجموع 20 گونه ی متفاوت انگلی در ماهی شوریده در مناطق مذکور مشاهده شد که برخی از انگل ها در هر سه منطقه و برخی تنها در یک یا دو منطقه حضور داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انگل های منوژن و دیژن بیشترین فراوانی را در سه منطقه به خود اختصاص دادند و سایر گروه های انگلی درصدهای کمتری را در هر منطقه داشتند. نتایج حاصل از بررسی های آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین فراوانی انگل ها در فصول مختلف وجود دارد. همچنین اختلاف معنی داری بین جنس های نر و ماده و فراوانی انگل های دیژن در خوزستان، منوژن و سستود در هرمزگان و نماتود در سیستان و بلوچستان وجود داشت. فراوانی انگل ها بستگی به شرایط محیطی و حضور میزبان واسطه آنها دارد که احتمال دارد این فاکتورها در سه منطقه متفاوت باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of prevalence, mean intensity and abundance of metazoan parasites of Otolithes ruber (Osteichthyes: Sciaenidae) in Khozestan, Hormozgan and Sistan and Baluchestan Provinces

نویسندگان [English]

  • M. Khosheghbal
  • J. Pazooki
  • M.R. Shokri
چکیده [English]

This study was carried out to comparison and survey on metazoan parasites of Otolithes ruber in coastal waters of Persian Gulf and Sea of Oman. Totally 318 fish specimens were seasonally caught by gill net, bottom trawl and hook in Khozestan, Hormozgan and Sistan and Baluchestan Provinces from summer 2013 to spring 2014. Specimens immediately were frozen and transferred to laboratory and after measuring fish weight and length, parasitological survey conducted on external and internal organs. Totally, 20 different parasites species were observed from O. ruber in mentioned areas that some of them occurred in all three regions and the others were only in one or two areas. The results of this study showed that monogeneans and digeneans had the highest occurrence in three regions while other groups were less abundant in each area. The results of statistical analyses showed significant differences among parasites abundance in different seasons. As well as a significant differences were found between male and female and parasites abundance of Digenea in Khozestan, Monogenea and Cestoda in Hormozgan and Nematoda in Sistan and Baluchesta Provinces. The prevalence of parasites depends on environmental conditions and presence of intermediate hosts that these factors are likely to be different in the three regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Sea of Oman
  • Platyhelminthes
  • Acanthocephala
  • Nematoda
  • Crustacea