مطالعه تأثیر باکتری ویسلا سیبریا( Weissella cibaria) بر فاکتورهای رشد در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرباکتری ویسلا سیبریا (Weissella cibaria)  به عنوان یک پروبیوتیک بر روی فاکتورهای رشد تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) انجام شد. این ماهی با میانگین وزنی 04/0±55/ 143 گرم در 4 تیمارهر یک با سه تکرار در 12 مخزن فایبر گلاس به مدت 60 روز (تیر، مرداد و شهریور) در معرض تیمارهایآزمایشی شامل: 2/0 گرم پروبیوتیک با دوز CFU/g107 برای تیمار اول (TA)،2 گرم پروبیوتیک با دوز CFU/g 108 برای تیمار دوم (TB)،20 گرم پروبیوتیک با دوز CFU/g 109 برای تیمار سوم (TC) و جیره بدون پروبیوتیک به عنوان تیمار شاهد (C) قرار گرفت و در پایان آزمایش ضمن اندازه گیری برخی شاخص های رشد به تجزیه و تحلیل آماری میانگین ها (ANOVA one- way- 95% )پرداخته شد. گرچه همه تیمارهایی که پروبیوتیک مصرف کردند با  افزایش معنی داری در پارامترهایضریب رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، بازده مصرف پروتئین (PER)، درصد افزایش وزن بدن (BWI) نسبت به گروه شاهد مواجه شدند(P<0.05)، اما شاخص کیفیت (CF) تغییر آماری  بین تیمارها  و شاهد نشان نداد (P>0.05). بنابراین استفاده از این نوعپروبیوتیک می تواند در بهبود پارامترهای رشد تاسماهی سیبری مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Weissella cibaria as probiotic on some on growth factors in Siberian sturgeon Acipenser baerii

نویسندگان [English]

  • M. Hashemimofrad
  • M. Sattari
  • M. Khoshkholgh
  • A. Shenavar Masuoleh
  • A. Abasalizadeh
چکیده [English]

The present study was designed to investigate the effect of bacteria Weissella cibaria as to probiotic on growth factors on Siberian sturgeon. The fish averaged 143.55 ± 0.04 g in weight were placed in 12 tanks for 60 days in four treatments everyone to three replicates including 0.2 g probiotic containing 107CFU / g for the first treatment (TA); 2 g probiotic containing 108CFU / g for the second treatment (TB) and 20 mg probiotic containing 109CFU / g for the third treatment (TC), and diet without probiotics for the control treatment (C), respectively and at the end of the trial meantime measurement the growth rate proceed to means Statistical analysis (ANOVA one- way- 95%) although, all probiotics-treated diets were resulted in to increases parameters feed conversation ration (FCR), specific growth rate (SGR) and protein efficiency ratio (PER), body weight index (BWI) comparing to the control group. However, no significant difference Condition Factor (CF) was observed between the treatments and group. Thus using this type of probiotics can be effective in improving the growth parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siberian sturgeon
  • Probiotic
  • Growth
  • Weissella Cibaria