بررسی نانو ریزپوشانی اسیدچرب امگا-3 به وسیله ژلاتین ماهی و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بهینه سازی نانو ریزپوشانی اسیدهای چرب امگا-3 با استفاده از روش کوآسرواسیون مرکب با روش سطح پاسخ (RSM) در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) بود، لذا نانو ذرات حاوی امگا-3 توسط دیواره ژلاتین پوست ماهی  قزل آلای رنگین کمان و صمغ عربی با استفاده از روش کواسرواسیون مرکب تولید شدند. این روش قابلیت منحصر بفرد جداسازی الکترواستاتیکی فازهای مایع-مایع بر اساس تجمیع ماکرویون های با بار مخالف را دارد. تأثیر سه متغیر مستقل غلظت ژلاتین ماهی (۳۳ تا ۶۶ درصد)، غلظت اسید چرب امگا-3 (۱۰ تا ۳۰ درصد) و سرعت هموژنایزر (در سه سطح rpm 10000، rpm 15000و rpm 20000) بر متغیرهای وابسته از قبیل اندازه ذرات،  میزان روغن سطحی، روغن کپسوله شده و کارآیی ریزپوشانی، بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده سرعت هموژنایزر بیشترین تأثیر را بر اندازه ذرات داشت (01/0>p).  همچنین تیمارهایی که در آن‌ها اسیدهای چرب امگا-3 بیشتری استفاده‌ شده، در مقایسه با تیمارهای با  امگا-3 کمتر، از روغن سطحی نانو ذرات بیشتری برخوردارند . پودرهای تولید‌شده کارآیی ریزپوشانی در حدود ۷۴/۶۹ الی ۴۱/۹۸ درصد دارند. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور نانوریزپوشانی اسیدچرب امگا-3 از مقادیر ۳۳% ژلاتین ماهی ، 30% اسید چرب امگا-۳ و سرعت هموژنایزر با rpm 20000  استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency evaluation of nanoencapsulation of omega-3 fatty acids with gelatin-Arabic gum complex using coaservation technique

نویسندگان [English]

  • S. A. Jafarpour
  • R. Esfahani
  • S. M. Jafarpour
چکیده [English]

The aim of this study was to optimize the nanoencapsulation of fish Omega 3 fatty acids with use of complex coasevation technique which was performed by using response surface methodology (RSM) in the central composite design (CCD). Nanoparticles containing omega-3 fatty acid were produced by Rainbow trout skin gelatin and Arabic gum as walls using complex coacervation technique. The effects of three independent variables as fish gelatin concentration (33-66%), the concentration of omega-3 fatty acids (10-30%) and the homogenizer speed at three levels (10000, 15000 and 20000 rpm) on the dependent variables such as particle size, oil level, encapsulated oil and nanoencapsulation efficiency were evaluated. The results showed that the homogenizer speed significantly had the greatest impact on the particle size (P<0.01). Determination of the nanoparticle surface oil indicated that surface oil was higher in the treatments with higher levels of omega-3 fatty acid than the treatments with lower concentration of omega-3 fatty acid. Nanoencapsulation efficiency of produced powder was recorded at about 41.98-74.69 %.  Therefore, it is recommended to use 33% fish gelatin with 30% omega-3 fatty acids at 20000 rpm for production of omega-3 fatty acids nanocapsules with desired properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complex coacervation
  • Fish gelatin
  • Microencapsulation
  • Nano-capsules
  • Omega-3
  • Fatty acid