مطالعه تنوع گونه ای و فراوانی ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر- تهران

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

     این مطالعه به منظور تعیین ترکیب گونه ای و وضعیت فراوانی جمعیت ماهیان دریاچه چیتگر در مهر 1393 انجام گردید. بدین منظور تعداد 34 ایستگاه در پیکره آبی دریاچه انتخاب و نمونه برداری با تورهای گوشگیر محاصره ای و پرتابی صورت گرفت. در این مطالعه 18 گونه ماهی از خانواده های  Cyprinidae (11 گونه)، Cichlidae (1 گونه)، Loricariidae (1 گونه)، Pangasiidae (1 گونه)، Serrasalmidae (1گونه)، Poeciliidae (1گونه)، Salmonidae (1 گونه) و Scaridae (1 گونه) شناسایی گردیدند. از بین این ماهیان فقط یک گونه ماهی بومی به نام Capoeta bohsei مشاهده شد. غالب ماهیان دریاچه را گونه های مهاجم و غیر بومی شامل تیزکولی (Hemiculter leucisculus)، مروارید ماهی قفقاز    (Alburnus hohenackeri)، ماهی حوض (Carassius auratus)، کاراس وحشی(Carassius gibelio) و آمورنما (Pseudorasbora parva) تشکیل دادند. در صید با تور محاصره ای، بیشترین فراوانی را ماهیان تیزکولی با 62 درصد و مروارید ماهی قفقاز با 35 درصد ، در صید با تور گوشگیر، نیز این دو ماهی بترتیب با فراوانی 69 و 12 درصد داشتند. در نهایت در صید با تور پرتابی مروارید ماهی با 38 درصد، آمورنما با 21 درصد و تیزکولی با 17 درصد بیشترین جمعیت را در منطقه ساحلی داشته اند. کمترین فراوانی مربوط به ماهیان زینتی نظیر طوطی ماهی Parrotfish و پنگوسی Pangasius hypophthalmus بوده اند. بطورکلی بیش از 90 درصد جمعیت ماهیان از گونه های مهاجم و غیر بومی بوده است. بنابراین ممکن است، حضور ماهیان مهاجم و فقدان ماهیان شکارچی، باعث افزایش سطح تروفی دریاچه چیتگر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on species diversity and abundance of fishes in the Persian Gulf Martyrs Lake, Chitgar-Tehran

نویسندگان [English]

  • S Bagheri
  • K Abbasi
  • M Moradi
  • A Mirzajani
  • M Ramin
چکیده [English]

This study focused on population structure, species diversity and abundance of the Chitgar Lake fishes in October 2014. Based on the lake location fish samples were collected at 34 stations in water body. In this study , 8 families belonging to 18 species comprised of Cyprinidae (11 species), Cichlidae (one species), Loricariidae (one species), Pangasiidae (one species), Serrasalmidae (one species), Poeciliidea (one species), Salmonidae (one species), and Scaridae (one species) were identified. Among the fishes just one native fish from Capoeta bohsei species observed during the study. The dominant lake fishes were invasive species Hemiculter leucisculus, Alburnus hohenackeri, Carassius auratus, Carassius gibelio and Pseudorasbora parva. The highest abundance of fishes were H. leucisculus 62 % and A. hohenackeri 35 % by Seine net. Furthermore, those were dominant abundance (69 and 12 % respectively) in Gill net method. Finally, in Cast net method A. hohenackeri 38 %, Pseudorasbora parva 21 % and H. leucisculus 17 % were dominated in the shore region. The lowest fishes abundance were P. hypophthalmus and Parrotfish. Overall more than 90 % of the fish population were invasive and alien species. Thus, the presence of invasive fishes and lack of predator fishes in the Chitgar Lake might be reason for increasing of trophic level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • species diversity
  • Abundance
  • FISHES
  • Chitgar Lake