یافته علمی کوتاه: بررسی اثر عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) در پیشگیری از آلودگی تجربی به استرپتوکوکوس اینیایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

    هدف از این بررسی تعیین اثر عصاره مرزنگوش (Origanum vulgare) در پیشگیری از آلودگی به استرپتوکوکوس اینیایی تجربی ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. 360 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان، با وزن متوسط 1±15 گرم به طور تصادفی در سه تیمار (هر تیمار با سه تکرار) شامل 1) گروه شاهد، 2) گروه تیمار عصاره مرزنگوش (روزانه به میزان 1% وزن جیره) و 3) گروه تیمار فلور فنیکل (جیره حاوی 10 میلیگرم بر کیلوگرم فلورفنیکل خالص)، یک بار در روز برای مدت دو هفته مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان هفته دوم 24 ساعت پس از قطع غذا، تعداد 5 عدد ماهی از هر تکرار صید و پس از بیهوشی، از ساقه دمی آنها خون گیری و از بافت کلیه و طحال آنها نمونه برداری انجام شد. پس از این مرحله ماهی های باقیمانده با استفاده از تزریق داخل صفاقی سوسپانسیون استرپتوکوکوس اینیایی به میزان 100 لاندا آلوده شدند. سپس برای مدت 2 هفته نلفات روزانه ثبت گردید. در پایان هفته دوم پس از آلودگی، مجددا 5 عدد ماهی از هر تکرار به طور تصادفی صید و از خون و بافت طحال و کلیه آنها نمونه برداری شد. میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم و شمارش افتراقی گلبولهای خون در نمونه های خون در هر دو مرحله نمونه برداری بررسی گردید. همچنین نمونه های بافت طحال از نظر بار باکتریایی و هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد فعالیت آنزیم لیزوزیم در تیمارهای فلورفنیکل و مرزنگوش کمتر از شاهد بود (p<0.05). درصد لنفوسیت ها در تیمار های فلورفنیکل و مرزنگوش بیشتر از شاهد، ولی درصد مونوسیت ها کمتر از شاهد بودند (p<0.05). در بررسی شمارش کلی باکتری های طحال نتایج نشان داد که بار باکتریایی در تیمارهای فلورفنیکل و مرزنگوش کمتر از شاهد بود (p<0.05). در بررسی هیستوپاتولوژی، هیچ یک از گروه های آزمایشی باعث عوارضی در طحال و کلیه نشدند، ولی در بافت طحال نمونه های شاهد پس از آلودگی با استرپتوکوکوس اینیایی مقداری تجمع ملانوسیت ها و دژنراسیون مشاهده گردید. در بافت کلیه نیز تخریب گلومرول ها تجمع ملانوماکروفاژها و پرخونی پس از مواجهه باکتریایی مشاهده گردید. میزان تلفات نیز در تیمارهای فلورفنیکل و مرزنگوش از شاهد کمتر بودند. نتایج این بررسی نشان می دهد که عصاره مرزنگوش بر شاخص های خونی، کاهش تلفات و بار باکتریایی در طحال ماهی ها مؤثر بوده است. نتیجه آن که عصاره مرزنگوش می تواند در پیشگیری از استرپتوکوکوزیس در ماهی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Oregano (Origanum vulgare) extract on prevention of S.ineae experimental infection in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • mohammad esmail fakharzadeh 1
  • masoud haghighi 1
  • mostafa sharif rouhani 2
  • issa sharifpour 2
چکیده [English]

This study was performed in order to determine the effect of Oregano (Origanum vulgare) extract on Streptococcus ineae infection in rainbow trout. 360  rainbow trout weighing 15±1 gr were randomly allocated into three treatment groups with three repetition,  including: 1) Control group, 2) Oregano extract treated group (1% of diet), 3) Felorfenicol treated group (10mg/kg fish), all feed one time a day for two weeks. At the end of the second week, 5 fish of each repetition collected and sampled from their blood and tissue of spleen and kidney. After the bleeding, all the samples injected with streptococcus ineae. After two weeks mortality rate calculated and after the bleeding, sampled from the spleen and kidney of the samples. Total cunt analysis conducted on the spleen samples in 4 logarithmic concentrations. in the second phase all the samples primarily injected with S.ineae and then treated with Oregano concentration and Felorfenicol for two weeks. After the two steps of bleeding, in sterile qualifications, the spleen of the fishes sampled for total cunt analysis. Blood cells counting and lisosym activity indicated in all blood samples. The results shown that total mortality in both of the phases of experiment in Oregano extract (OE) treatment was significantly lower comparing to control group (p<0.05). Furthermore the results of blood cells counting shown that WBC and monocyts percents were significantly higher in Oe and Felorfenicol treatment groups (p<0.05). This phenomenon was because of the effects of Oe and Felorfenicol. Nevertheless the lysozym activity degreased comparing to control group (p<0.05). But total count analysis shown that bacterial audience in spleen degreased treating by Oe and felorfenicol. It was concluded that supplementation of Oe registered lower mortality and bacterial audience, and better hematological parameters in fishes, compared with control group. Therefore supplementation of Oe in fish diet would be effective in prevention and treatment of S.iniae in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish
  • Streptoccusis
  • Felorfenicol
  • Bacterial total count