تاثیر غلظت‌های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی Cyprinus carpio

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این پژوهش اثر غلظت­های متفاوت آسکوربیک اسید بر روی شاخص­های رشد و بقای ماهیان انگشت­قد کپور معمولی و همچنین تعیین مقادیر بهینه این ویتامین در شرایط پرورش انجام شد. برای این منظور بچه­ماهیان کپور با وزن متوسط 16/0 ± 85/6 گرم با جیره غذایی حاوی خوراک آغازین کپور (SFC) با 4 سطح مختلف از آسکوربیک اسید (mg/Kg 300،100،500، صفر) به مدت 8 هفته مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن ماهیان اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (p<0.05)؛ اما در شاخص بازماندگی تفاوتی مشاهده نشد (p>0.05). ماهیانی که با خوراک SFC حاوی mg/Kg  300 آسکوربیک اسید  (تیمار 2) تغذیه شدند، بیشترین افزایش وزن و طول و ماهیان شاهد و تیمار 3 که با mg/Kg  500 آسکوربیک اسید تغذیه شدند، کمترین افزایش وزن و طول را نشان دادند (p<0.05). نتایج همچنین نشان داد بیشترین میزان شاخص رشد ویژه (SGR)، وزن مطلق (WG)، نرخ رشد روزانه (DGR)، درصد افزایش وزن بدن (BWi%) و کمترین ضریب تبدیل غذایی (FCR) درتیمار 2 (با mg/Kg  300 آسکوربیک اسید) مشاهده گردید. تفاوتی در ضریب فولتون (CF) بین تیمارها دیده نشد(p>0.05). بنابر نتایج حاصله افزودن آسکوربیک اسید به میزان  mg/Kg 300 موجب بهبود شاخ­های رشد ماهیان انگشت­قد کپور پرورشی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Different Levels of Ascorbic acid on the Growth Performance and Survival of Fingerling Common Carp Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • S.H Hosseini Mshhadi
  • M Hedaiatifard
  • S Ghobadi
چکیده [English]

The effect of Different Levels of Ascorbic acid on the Growth Performance and Survival of Fingerling Common Carp Cyprinus carpio

 Abstract

In this study effect of different levels of Ascorbic acid (AA) on growth, survival attributes in fingerling common carp were studied and optimum range of  the vitamin was calculated in cultural condition. Thus, fingerling carps in 6.85±0.16g weighted were feed by SFC feed with 4 levels of AA (0, 100, 300 and 500 mg/Kg) during 8 weeks. The results showed that there were different between treatments in aspects of fish length and weight (P<0.05), but there wasn't in survival (p>0.05). The fish were fed with 300 mg/Kg AA showed maximum weight and length gain and the minimum weight and length gain were showed in control and treatment of 500 mg/Kg AA (p<0.05). The results also showed that SGR, WG, DGR and BWi% were highest in treatment of 300 mg/Kg AA and also lowest FCR has obtained in same treatment. There were no different in condition factor (CF) between treatment (p>0.05). According to results optimal level of AA to improve of growth performance for fingerling carp feed is 300 mg/Kg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • Growth
  • Nutrition
  • survival
  • vitamin C