ارزیابی اکولوژیک جوامع فیتوپلانکتون در دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر-تهران) طی سالهای 93-92

نویسندگان

1- پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران

چکیده

این مطالعه برای تعیین ساختار جمعیت فیتوپلانکتون، عوامل محدود کننده غیر زیستی در شکوفائی فیتوپلانکتون و تعیین سطح تروفی بین سالهای 1392 و 1393 در دریاچه چیتگر انجام گردید. براساس مشخصات دریاچه نمونه ها از 5 ایستگاه در پیکره آبی جمع آوری گردیدند. در این مطالعه 35 گروه فیتوپلانکتونی شامل دیاتوم ها Bacillariophyta (12 جنس)، جلبک های سبز Chlorophyta  (15 جنس)، جلبک سبز- آبی Cyanophyta (4 جنس)، جلبک دو تاژکدار Dinoflagellata  (2 جنس)  و جلبک طلایی - قهوه ای  Chrysophyta (1 جنس) شناسائی گردیدند یافته ها نشان داد، دیاتوم ها با میانگین فراوانی 230000 ± 2060000 سلول در لیتر غالب فیتوپلانکتون (84 درصد فراوانی) دریاچه چیتگر بوده است. فراوانی سالانه فیتوپلانکتون 304000 ± 2550000 سلول در لیتر  با بیشترین میزان در بهمن 92 (450000 ± 440000 سلول در لیتر) بود. آنالیز PCA  نشان داد، جنسهای  Cyclotella، Achnanthes  از شاخه  دیاتوم ها و  Dinobryon از شاخه کریزوفیتا غالب جنس ها را با کمترین تغییرات در اجتماعات فیتوپلانکون داشته اند. همچنین براساس آنالیز CCA  نیتروژن کل و دمای آب از مهمترین پارامتر در افزایش تراکم Cyanophyta و Dinoflagellata  در دریاچه چیتگر است. بطورکلی دریاچه چیتگرکمترین جمعیت فیتوپلانکتون را در مقایسه با سایر دریاچه ها داشته است و در گروه دریاچه های الیگوتروف با سطح تروفی بسیار کم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological assessment of phytoplankton communities in the Persian Gulf Martyrs Lake (Chitgar- Tehran) during 2013─2104

نویسندگان [English]

  • S Bagheri
  • M Makaremi
چکیده [English]

This study focused on phytoplankton structure, a biotic limiting factors in phytoplankton bloom at the 5 stations  between 2013 and 2014 in the Chitgar Lake. This study identified 35 phytoplankton taxa comprised of Diatoms (12 genus), Chlorophyta (15 genus), Cyanophyta (4 genus), dinoflagellates (2 genus) and chrysophytes (1 genus) in the lake. The finding showed, the Diatom abundance dominate (average of 2060000 ± 230000 cells.l-1) in the Chitgar Lake. The annual average phytoplankton abundance was calculated as 2550000± 304000, with the maximum value recorded in February 2013 (4400000 ± 450000 cell. l-1). The PCA analysis displayed, the Diatoms Cyclotella sp., Achnanthes sp. and Chrysophta Dinobryon sp. were dominated in the study period. Based on the CCA analyses, total nitrogen and water temperature were the significant parameters to increase Cyanophyta and Dinoflagellata abundance in the Chitgar Lake. In overall, the lowest phytoplankton abundance recorded in the Chitgar Lake as compared with other lakes which is an Oligotrophic with the latest trophy state lake.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • Oligotrophic
  • Abundance
  • Trophy
  • Chitgar Lake