بررسی رشد میکروجلبک .Chlorella sp در آب دریا و فاضلاب غیراستریل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کلرلا از جلبک های سبز و مهم میباشد که به دلیل توان تحمل شرایط نامساعد محیطی در تصفیه فاضلاب از آن استفاده می شود. فاضلاب و پساب به دلیل وجود مواد مغذی می توانند به عنوان یک محیط کشت غنی برای کشت میکروجلبک ها استفاده شوند. از آنجایی که ویتامین­ها در رشد میکروجلبک ها موثرند، لذا جهت بررسی اثرات ترکیبات ویتامینه (گیلارد، کانوی و ترکیبات گروه B) و نوع آب مورد استفاده در محیط کشت (آب دریا و فاضلاب غیر استریل)، رشد میکروجلبک کلرلا در تیمارهای مختلف ویتامینه و محیط کشت های کانوی و TMRL مورد آزمایش قرار گرفتند. محیط های کشت آب دریا (5 تیمار) و فاضلاب غیراستریل (6 تیمار) بودند که هر تیمار دارای 3 تکرار بوده است. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که در آب دریای استریل شده، رشد کلرلا بین محیط کشت دارای ویتامین (ویتامین­های گیلارد و ویتامین­های کانوی) و محیط کشت فاقد ویتامین و همچنین بین محیط کشت کانوی و دیگر تیمارها (محیط کشتTMRL  بدون ویتامین و محیط کشت TMRL با ویتامین ) اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (05/0p<)، در حالی که بین تیمارهای محیط کشت TMRL دارای ترکیبات ویتامینه مختلف در آب دریا اختلاف معنی داری وجود ندارند (05/0p>). در بین تیمارهای فاضلاب غیراستریل، بین محیط کشت ها اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0p>)، یعنی وجود ویتامین ها و همچنین محیط کشت کانوی در محیط غیراستریل باعث افزایش رشد نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the growth of microalgae Chlorella sp. in marine water and non-sterile wastewater

نویسندگان [English]

  • Sh. Bagheri
  • Z. Masomizadeh
چکیده [English]

Chlorella is important green algae that can be used for bioremediation of wastewaters. It can highly tolerate adverse environmental condition. Wastewaters contain high levels of nutrients which can be used as appropriate mediums for algal culture. In this study the effects of using vitamins on the growth of microalgae Chlorella sp. were investigated in marine water and wastewater using various mediums including Guillard, Conway, TMRL and B complex medium. Culture mediums with seawater and wastewater had 5 and 6 different treatments, respectively. Each treatment was replicated tree times. According to the investigations it was found that there are significant differences in Chlorella growth in sterilized seawater, between the medium with Gillard vitamins and Conway vitamins and medium without vitamin and also between Conway medium and other treatments, including culture mediums containing vitamin compounds and no vitamins, while are not significant between the treatments with vitamin compounds and as well as between B vitamins medium and medium without vitamin in seawater. Significant difference was not found between treatments in non-sterile wastewater (p>0/05). Therefore, adding vitamin compounds or using Conway medium did not lead to a significant increase in the growth of Chlorella sp. in non-sterile wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorella sp
  • Aquaculture
  • Vitamins
  • Wastewater