شناسایی و تخمین جمعیت پاروپایان پلانکتونیک (Planktonic Copepods) خورموسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

خرمشهر

چکیده

 این تحقیق به منظور شناسایی و تخمین تراکم پاروپایان پلانکتونیک خورموسی از آذرماه 1376 لغایت بهمن ماه 1377 در چهار ایستگاه انجام پذیرفت. در این پروژه از زمان شروع یعنی آذر 1376 لغایت شهریور 1377 نمونه برداری بصورت ماهانه انجام شد. پس از این مدت دو تکرار در ماههای آذر و بهمن 1377 اجرا گردید.
نمونه برداری از سطح و ستون آب (از عمق 20 متری تا سطح) انجام شد. در کل نمونه برداری ها مجموعاً 16 جنس از پاروپایان شناسایی گردید. از جنس های شناسایی شده 11 جنس متعلق به راسته Calanoida، 2 جنس از راسته Harpacticoida، 1 جنس مربوط به راسته Cyclopoida و 2 جنس از راسته Poecilostomatoida بودند. فراوانترین جنس Acartia با 9/75 درصد فراوانی نسبی بود و کمترین مشاهدات مربوط به جنس Corycaeus است که 002/0 درصد فراوانی نسبی داشته است.
آنالیز واریانس فراوانی پاروپایان در ایستگاههای مختلف تفاوت معنی داری نشان نداد ولی تراکم این موجودات در ماههای مختلف اختلاف معنی دار داشته و مؤید تفاوت تراکم در اردیبهشت نسبت به سایر ماهها بوده است. در مقایسه میانگین نمونه های سطحی و نمونه های ستون آب تنها در بهمن ماه اختلاف معنی داری در سطح اطمینان 95/0 مشاهده گردید.
فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در بین ایستگاهها تفاوت معنی داری نداشتند. ولی آنالیز واریانس نمایانگر اختلاف معنی دار pH و دما در ماههای مختلف می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION AND ABUNDANCE ESTIMATION OF PLANKTONIC COPEPODS IN KHOOR-E-MUSA CREEK

نویسندگان [English]

  • A. Savari
  • B. Dostshenas
  • S.M. Nabavi
Khormshahr
چکیده [English]

This project was carried out in the Khoor-e-Musa creek near Bandar Imam Khomeini from December 1996 to February 1998, with a view to studying the abundance and dominance of the Copepod community in the area. Monthly sampling was done in four stations from December 1996 to September 1997 and subsequantly samples were collected from al11he stations also in December 1997 and February 1998. Horizontal and vertical samplings (from 20 m depth to the surface layer) was carried out.
Totally 16 genera of planktonic copepods were observed, of which, 11 genera belonged to Calanoida, 2 genera to Harpacticoida and Poecilostomatoida, and one genus to Cyclopoida.
The most dominant genera was Acartia with relative abundance of 75.9% and the least dominant was Corycaeus with 0.002%. ANOV A did not show any significant difference in abundance among the stations. But among months ANOVA showed significant differance (
a = 0.05). The peak density was observed in May. The T -test showed significant difference between column and surface densities only in February 1997 (a = 0.05). 
Temperature, pH, D.O and salinity in four sampling stations showed no significant differences. But ANOV A showed significant differances for pH and temperature (
a=0.05), in different months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community
  • PLANKTONIC COPEPODS
  • KHOOR-E-MUSA
  • KHOUZESTAN PROVINCE
  • Iran