مقایسه کیفیت چربی کیلکای آنچوی (Clupeonella engrauliformis) در دو روش حمل و نگهداری موقت سرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نور

2 کرج

3 تهران

چکیده

 کیلکای آنچوی فراوانترین میزان صید را در بین شگ ماهیان دریای مازندران دارد. کیفیت پایین بسیاری از فرآورده های ماهی مربوط به کیفیت مواد خام می باشد و کیفیت مواد خام ارتباط نزدیکی با آسیب چربی آن دارد. در این تحقیق کیلکای آنچوی از محل صید روی عرشه به دو روش حمل و نگهداری با مخازن آب خنک شده دریا (Chilled Sea Water = CSW) به نسبت های 60، 25 و 15 درصد بترتیب از ماهی، یخ و آب دریا که دمای مخلوط 2- درجه سانتیگراد بوده و بوسیله جعبه حاوی پودر یخ که نسبت ماهی به یخ 1:2 بود به محل فرآوری حمل گردید و خصوصیات کیفی آن از جمله میزان رطوبت، چربی کل، فسفولیپید، چربی خنثی، ترکیبات اسیدهای چرب، عدد پراکسید، اسیدهای چرب آزاد، آهن هم، تیوباربیتوریک اسید، فلورسانس فاز آلی عصاره کلروفرمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل، کیفیت برتر چربی ماهی را در روش CSW نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY ON LIPID QUALITY OF ANCHOVY KILKA (CLUPEONELLA ENGRAULIFORMIS) UNDER TWO TEMPORARY CHILLED TRANSPORT AND STORAGE METHODS

نویسندگان [English]

 • M. Rezaei 1
 • M. Sahari 1
 • S. Moeini 2
 • M. Safari 2
 • F. Ghafari 3
1 Noor
2 Karaj
3 tehran
چکیده [English]

The Anchovy kilka, (Clupeonella engrauliformis) is the most commercially important of the caspian kilka. The poor quality of many processed products is due to poor quality of raw material in which the quality of fat is a contributing factor of great importance. In this study, samples from fishing vessels were transported and stored under two metods of Chilled Sea Water (CSW) and Boxed with ice powder.
In Chilled Sea Water method, containers were filled with ratio of 60, 25 and 15 percent of fish and ice and sea water, respectively. Then their qualitative characteristics such as moisture content, total lipid, phospholipid and neutral lipids, peroixids value, free fatty acids, heme iron and tiobarbituric acid content, organic phase fluorescense. Statistical analysis of results showed that CSW was a better method for maintaining the quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ANCHOVEY KILKA
 • CLUPEONELLA ENGRAULIFORMIS
 • LIPID QUALITY
 • TRANSPORT
 • Storage
 • Caspian Sea
 • Iran