بررسی انگلهای گوارشی ماهیان تالاب بوجاق کیاشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 لاهیجان

2 تهران

3 گیلان

4 بندرانزلی

چکیده

 انگلهای گوارشی ماهیان اقتصادی تالاب بوجاق کیاشهر (اردک ماهی، ماهی کپور، ماهی سیم پرک، لای ماهی، ماهی کاراس، بچه ماهی سفید، ماهی کلمه و ماهی سرخ باله) در سال 1381 مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله ماهی کاراس، بچه ماهی سفید و ماهی سیم پرک فاقد انگلهای گوارشی بودند. این در حالی است که پنج گونه دیگر ماهیان این تالاب به یکی از سه انگل گوارشی Raphidascaris acus، Caryophyllaeus fimbericeps و Asymphylodora tincae آلوده بودند. از اردک ماهی و ماهی سرخ باله انگل R.acus جداسازی شد که بترتیب میانگین شدت آلودگی±انخراف معیار این انگل در دو ماهی 11±11.15 عدد ( دامنه تعداد 1 تا 30 عدد) و 1.8±0.83 عدد (دامنه تعداد 1 تا 4 عدد)، میزان شیوع 15.4 درصد و 20.2 درصد و میانگین فراوانی 1.69 عدد و 0.38 عدد بود. در ماهی کپور و ماهی کلمه فقط انگل C.fimbericeps دیده شد که بترتیب میانگین شدت آلودگی±انحراف معیار، 46.33±30.30 عدد (دامنه تعداد 2631 تا عدد) و 0±5 عدد (دامنه تعداد 5 عدد)، میزان شیوع 46.5 درصد و 2.78 درصد و میانگین فراوانی 15.48 عدد و 0.14 عدد بدست آمد. انگل A.tincae نیز تنها در لای ماهی تالاب بوجاق مشاهده شد که میانگین شدت آلودگی±انخراف معیار 0±20 عدد ( دامنه تعداد 20 عدد)، میزان شیوع 25 درصد و میانگین فراوانی 5 عدد بود. برای انگل R.acus ماهی سرخ باله اولین بار است که در ایران بعنوان میزبان جدید معرفی می گردد. انگل C.fimbericeps نیز در ماهی کپور قبلا دیده شده است، اما ماهی کلمه تالاب بوجاق برای اولین بار بعنوان میزبان جدید این انگل در ایران گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on digestive parasites of fishes in Boojagh wetland, North Iran

نویسندگان [English]

  • H. Khara 1
  • Sh. Nezami 2
  • M. Sattari 3
  • F. Mir hashemi nasab 4
  • A. Mosavi 4
1 Lahijan
2 tehran
3 Guilan
4 Anzali
چکیده [English]

Digestive parasites of commercial fish species in the Boojagh wetland were studied in 2002. The fish species included Esox lucius, Cyprinus carpio, Blicca bjoerkna, Tinca tinca, Carassius auratus, Rutilus frisii kutum, Rutilus rutilus and Scardinius erythrophtalmus. Species C. auratus, R. frisii kutum and B. bjoerkna were found free of digestive parasites. The other five species were carrying one of the three digestive parasites Raphidascaris aces, Caryophyllaeus fimbericeps and Asymphylodora tincae. R.acus parasite was isolated from E. lucius and E. erythrophtalmus infecting the species with a mean intensity of 1.1± 11.15 and 1.8±0.83, a prevalence of 15.4% and 20.2% and a mean abundance of 1.69 and 0.38 respectively. C. carpio and R. rutilus were only infected with C. fimbericeps parasite with a mean intensity of 30.30±46.33 and 5±0, a prevalence of 46.5% and 2.78%, and a mean abundance of 15.48 and 0.14 respectively. The parasite A. tincae was observed only in T. tinca infesting the.....