مقایسه فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در معده ، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گرگان

2 کرج

3 نور

چکیده

 به منظور مطالعه تاثیر دستکاری کروموزومی ماهی قزل آلای رنگین کمان بر فعالیت آنزیمهای گوارشی، فعالیت آنزیمهای پپسین، تریپسین، کیمو تریپسین، آلفا-آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در ماهیان دیپلوئید و تریپلویید ماده این گونه مورد ارزیابی قرار گرفت. بین فعالیت آنزیم پپسین در معده ماهیان مورد بررسی به لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). اندازه گیری فعالیت آنزیمهای تریپسین و کیمو تریپسین در روده و ضمایم پیلوریک ماهیان نشان داد که اختلاف معنی داری بین فعالیت آنها در اندامهای مورد بررسی وجود ندارد (P>0.05). همچنین فعالیت آنزیمهای آلفا-آمیلاز، لیپاز و فسفاتاز قلیایی در روده و ضمایم پیلوریک در ماهیان مورد بررسی، اختلاف معنی داری را نشان نداد (P>0.05). این نتایج نشانگر آنست که دستکاری کروموزومی ماهی قزل آلای رنگین کمان تاثیر قابل توجهی بر تغییر فعالیت آنزیمهای گوارشی مورد بررسی در تحقیق حاضر را نداشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of digestive enzyme activity in the stomach, pyloric caeca and intestine in diploid and triploid female of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • A. Zamani 1
  • A. Haji moradlo 1
  • R. Madani 2
  • A. Johari 3
  • M. Kalbasi 3
  • M. Farhangi 2
1 Gorgan
2 Karaj
3 Noor
چکیده [English]

The effects of chromosome manipulation on the digestive enzyme activity in the rainbow trout were studied. The enzymes included Pepsin, Trypsin, Chymotrypsin, cileimylase, Lipase and Alkaline Phosphatase which were assessed in diploid and triploid female of rainbow trout. Pepsin activity in the stomach of the assessed fish showed no significant difference between the diploid and triploid fish (P>0.05). The measurement of Trypsin and Chymotrypsin activity in the intestine and pyloric caeca revealed no significant difference in the treated and untreated fish (P>0.05). The activity of a-Amylase, Lipase and Alkaline Phosphatase showed no significant difference in the intestine and pyloric caeca of the diploid and triploid fish (P>0.05).The results indicated that chromosome manipulation in rainbow trout had no effects on digestive enzyme activity......