بررسی فلور قارچی مراحل لاروی میگوی سفید هندی در کارگاههای تکثیر استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

اهواز

چکیده

 تفریخگاه های میگو در جهان به شدت به مولدین وحشی وابسته هستند و از جمله عوامل بیماریزایی که می تواند این صنعت را مورد مخاطره قرار دهد، مشکلات آلودگی قارچی است. مطالعه حاضر در دو دوره تکثیر در سالهای 81-1380 روی 140 نمونه لارو میگوی سفید هندی انجام شده است. نمونه ها در شرایط کاملا استریل از آب، غذای زنده (جلبک کتوسروس) و مراحل مختلف لاروی Penaeus indicus برداشته و بر روی محیط کشت سابرود کستروزآگار (SDA) حاوی کلروامفنیکل کشت گردید. سپس از دیگر محیط های اختصاصی، محلول چاپکس آگار - محیط PYGSA و محیط آگار مغذی جهت تشخیص نهایی استفاده گردید. در این مطالعه 10 گونه قارچ جدا و شناسایی گردید که می توان به فوزاریوم، آسپرژیلوس، آسپرژیلوس نایجر، پنی سیلیوم، کلادوسپوریوم، تریکوتشیوم، موکور و مخمر اشاره کرد. گونه غالب قارچ جدا شده، قارچ فوزاریوم بوده است. به طور کلی قارچ های شناسایی شده در این پژوهش همگی فرصت طلب بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of fungal flora infecting P. indicus in larvae stages in hatcheries of Khouzestan Province, south Iran

نویسندگان [English]

  • R. Seyed Mortezaei
  • N. Koor
Ahvaz
چکیده [English]

Shrimp hatcheries around the world continue to be heavily dependent of wild broodstock. One of the factors that could damage this industry is fungal infestation. Hence, we studied the fungal flora infesting shrimp larvae in hatcheries of Khouzestan Province, south Iran. The study covered two reproduction periods 2001=2002 and totally 140 specimens were collected from 2 hatcheries under Thailand and Philippine management systems. Samples were obtained in completely sterile condition from water, live food and different stages of shrimp larvae P. indices. The samples were cultured on SDA, PYGA, PYGSA and similar media. We diagnosed ten fungal species including Cladosporium sp, Pencillium, Trichothesium sp., Aspergilus sp. A. niger, Rhizopus, Mucor and Fusarium, the last being the most abundant fungus. We found that the contaminating fungal species were all opportunistic......